Resum noves mesures suport solvència empresarial

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

MARC RENEGOCIACIÓ CLIENTS AMB FINANCIACIÓ AVALADA PER L’ESTAT.

Les entitats financeres hauran d’informar adequadament els seus clients sobre la seva adhesió o no al Codi de Bones Pràctiques i la possibilitat d’acollir-se al que es disposa en el Codi. Aquesta informació haurà de facilitar-se especialment a través de la seva xarxa comercial d’oficines en la forma i en els termes que es recullen en el propi Codi de Bones Pràctiques.

L’Estat assumeix un nou esforç, mitjançant una nova ampliació de venciments dels avals públics, el manteniment dels avals públics en els casos en els quals el préstec subjacent es converteixi en un préstec participatiu o la realització de transferències per a la reducció del principal pendent dels préstecs avalats. En el cas de les ampliacions de venciments dels avals públics, l’extensió resultarà preceptiva per a aquells deutors que la sol·licitin i que compleixin amb els requisits d’elegibilitat, entre ells, que la seva facturació en 2020 hagi caigut, almenys, un 30% respecte a la de 2019. Aquells deutors el nivell de facturació dels quals hagués caigut menys d’aquest percentatge, però que compleixin amb la resta de requisits d’elegibilitat, podran gaudir també d’una extensió addicional del venciment dels préstecs amb aval públic, sempre que mediï Acord amb l’entitat concedent del finançament.

A més, aquest Acord del Consell de Ministres va més enllà que els anteriors, preveient l’adopció de mesures de reforç de la solvència, com el manteniment de l’aval públic en aquells casos en què un préstec ordinari es converteixi en préstec participatiu. En aquest cas, el deutor haurà de complir amb els mateixos requisits d’elegibilitat que per a l’ampliació de venciment dels préstecs avalats i, a més, el seu compte de pèrdues i guanys corresponent a 2020 present un resultat negatiu després d’impostos. D’aquesta manera, es garanteix que aquest tipus de mesura s’aplica només per a aquells deutors la situació financera dels quals realment el requereix.

D’altra banda, les entitats adherides que concedeixin alguna de les mesures recollides en aquest Acord del Consell de Ministres es comprometran a mantenir obertes les línies de circulant del deutor beneficiat fins a 31 de desembre de 2022.

En definitiva, les mesures contingudes en aquest Acord suposen un nou esforç conjunt per part de l’Estat i del sistema financer a preservar la solvència del teixit productiu espanyol.

Les mesures recollides en aquest Codi de Bones Pràctiques seran aplicable a sol·licitud del deutor. La conversió del préstec amb aval públic en préstec participatiu o la realització de transferències per a la reducció del valor nominal del préstec amb aval públic haurà de produir-se en el marc d’un Acord de renegociació de deutes, en el qual les entitats facin els seus millors esforços per a incloure la totalitat de l’exposició creditícia del deutor, tant avalada com no avalada, generada entre el 17 de març de 2020 i la data de publicació del Real Decretoley 5/2021, de 12 de març. El deutor podrà sol·licitar l’aplicació d’una o diverses de les mesures, d’una vegada o de manera successiva.

 

Les entitats que s’adhereixen al Codi de Bones Pràctiques es comprometen a adoptar les següents mesures:

 1. Estendre, a sol·licitud del deutor que compleixi amb els requisits d’elegibilitat el termini de venciment de les operacions de finançament que han rebut aval públic. En el cas de deutors que no complissin amb el requisit de caiguda mínima de facturació en 2020 respecte a 2019, l’entitat es compromet a avaluar, a sol·licitud del deutor, la possibilitat d’estendre el termini de les operacions de finançament que han rebut aval públic.
 2. L’entitat creditora considerarà la possibilitat de convertir les operacions de finançament amb aval públic en préstecs participatius no convertibles en capital.
 3. L’entitat valorarà la reducció del principal pendent de les operacions de finançament amb aval públic. En el cas que es produeixi aquesta reducció de principal, l’entitat podrà reclamar davant l’avalista que li sigui abonada la part de l’import en què s’ha decidit reduir el principal pendent de l’operació que estava cobert per l’aval, quedant al seu càrrec la reducció de la part no avalada en la proporció que li correspongui.
 4. En l’aplicació de les mesures recollides en els tres punts anteriors, les entitats financeres es comprometen a examinar el conjunt de les exposicions creditícies del deutor, tant avalades com no avalades, que s’haguessin generat entre el 17 de març de 2020 i la data de publicació del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març.
 5.  En cas que s’anés a produir alguna modificació en els termes de les operacions de finançament avalades, les entitats tractaran de flexibilitzar els termes de les operacions de finançament no avalades, amb la finalitat que la restauració de la posició de solvència del deutor no descansi exclusivament en les operacions de finançament que compten amb aval públic. 5. En el cas en què s’implementi alguna de les mesures indicades en els punts anteriors, l’entitat financera es compromet a mantenir les línies de circulant que tenia concedides al deutor beneficiari de les mesures, com a mínim, fins al 31 de desembre de 2022.
 6. Les entitats no podran condicionar la concessió de cap de les mesures contingudes en aquest Codi de Bones Pràctiques a la comercialització d’altres productes.
 7. En el cas que l’entitat concedeixi al deutor alguna de les mesures incloses, no podrà incrementar el cost de les operacions de finançament avalat concedides en un import major que el que li suposi l’augment, si n’hi hagués, del cost de l’aval públic, sense perjudici dels ajustos necessaris, en termes de canvi a tipus d’interès variable, en el cas de conversió de l’operació financera en préstec participatiu.

8.Amb l’excepció de l’obligació d’ampliar venciments de les operacions de finançament avalades dels deutors que ho sol·licitin i compleixin amb els requisits assenyalats en l’annex II d’aquest Acord, l’entitat decidirà sobre les mesures a adoptar en relació amb les operacions del deutor d’Acord amb els seus procediments interns i les seves polítiques de concessió i de riscos. En l’avaluació de les mesures a aplicar als seus deutors, l’entitat seguirà el criteri de seleccionar aquella que millor s’adeqüi en la mesura del possible a les necessitats de les empreses i autònoms, alhora que asseguri el millor ús dels recursos públics.

 1. Les mesures adoptades a l’empara d’aquest Codi de Bones Pràctiques no seran causa de venciment anticipat per a cap de les operacions que el deutor mantingui amb l’entitat adherida.
 

Quan un deutor sol·liciti d’una entitat financera adherida a aquest Codi l’aplicació d’una mesura de les previstes en ell, diferent de l’extensió obligatòria de terminis de venciment per als deutors que ho sol·licitin i compleixin amb els requisits d’elegibilitat de l’annex II d’aquest Acord, l’entitat ha de sol·licitar-li que aportació una declaració responsable que reflecteixi la relació de totes les operacions financeres a les quals es refereix l’article 6 de de el Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, que mantingui amb la resta de les entitats financeres.

El deutor haurà de dirigir sempre la seva sol·licitud a l’entitat financera adherida al Codi de Bones Pràctiques amb la qual tingui una major posició global de deute amb aval públic, en els termes recollits en l’article 6 del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, considerant l’import de finançament pendent avalat.

L’entitat financera que tingui la major posició creditora amb aval públic respecte al deutor assumirà la labor de coordinació i informació a la resta d’entitats creditores, que prendran una decisió conjunta i vinculant sobre les mesures que aplicaran a les operacions de l’empresa o autònom, de manera que les possibles pèrdues que s’assumeixin es reparteixin entre les entitats creditores de forma equilibrada i proporcional a les exposicions de cadascuna de les entitats. Per a això, l’entitat financera que tingui la major posició creditora amb aval públic comptarà amb el termini d’un mes, des de la recepció de tota la documentació necessària per part del deutor, per a informar de la petició a la resta de creditors adherits i realitzar una proposta sobre les mesures que es podrien aplicar a les operacions de finançament, tant avalades com no avalades, contretes pel deutor entre el 17 de març de 2020 i la data de publicació del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març. Bastarà, perquè la decisió sigui vinculant per a tots els creditors adherits en el referent exclusivament al finançament avalat, amb l’Acord del creditor o creditors que representin més del 50% de l’import pendent de les operacions avalades del deutor, per a les mesures recollides en l’annex III d’aquest Acord i del 66% per a les mesures de l’annex IV d’aquest Acord.

Si el deutor fos una PIME o un autònom i no s’aconseguissin els percentatges anteriors, bastaria perquè l’Acord de renegociació relatiu a les mesures dels annexos III i IV d’aquest Acord fos vinculant per al conjunt de les entitats amb què la decisió s’adopti, pels dos creditors, en el cas de l’annex III, o els tres creditors, en el cas de l’annex IV, adherits que comptin amb la major participació en el deute pendent avalat del deutor.

En el cas del deute no avalat, només serà obligatori aplicar les mesures si el 100% dels creditors adherits presten la seva conformitat a les mesures. De no ser així, dependrà de cada entitat l’aplicar o no mesurades respecte d’aquestes. D’aquestes regles de coordinació s’exclouen les operacions avalades que comptin amb garantia real.

Serà necessari, a més, per a aplicar les mesures acordades a les operacions que comptin amb co-obligats, fiadors, avalistes o garants de qualsevol classe que aquests, expressament ratifiquin el manteniment de les seves obligacions.

Totes les entitats adherides al Codi de Bones Pràctiques estaran obligades a formalitzar un Acord de renegociació amb el deutor sobre les operacions financeres avalades corresponents.

Allargament del termini de venciment dels avals

Primer. Les mesures recollides en aquest annex només resultaran d’aplicació a les entitats que s’haguessin adherit al Codi de Bones Pràctiques inclòs en l’annex I.

Segon.

-Per a aquells deutors que rebin un import d’ajuda pública igual o inferior a 1.800.000 euros o a 270.000 euros si l’empresa pertany al sector de la pesca o aqüicultura, o a 225.000 euros si l’empresa pertany al sector de producció primària de productes agrícoles, el termini de venciment dels avals alliberats, s’estendrà:

– Per a aquelles operacions que hagin estat objecte d’extensió de termini de venciment, per un període addicional màxim de dos anys, sempre que el venciment total de l’operació avalada no superi els deu anys des de la data de formalització inicial de l’operació.

– Per al cas d’operacions que no s’haguessin beneficiat de les extensions de termini de venciment establertes l’extensió del venciment podrà produir-se per un màxim de cinc anys, sempre quan el venciment total de l’operació avalada no superi els deu anys des de la data de formalització inicial de l’operació.

Les entitats financeres estendran el termini de venciment de les operacions avalades a l’empara d’aquests Reials decrets llei pel mateix termini que s’estengui l’aval públic o la cobertura asseguradora.

Per a aquells deutors que rebin un import d’ajuda pública superior a 1.800.000 euros o a 270.000 euros si l’empresa pertany al sector de la pesca o aqüicultura, o a 225.000 euros si l’empresa pertany al sector de producció primària de productes agrícoles, el termini de venciment dels avals alliberats s’estendrà:

Per a aquelles operacions que hagin estat objecte d’extensió de termini de venciment, per un període addicional màxim de dos anys, sempre que el venciment total de l’operació avalada no superi els vuit anys des de la data de formalització inicial de l’operació.

Per al cas d’operacions que no s’haguessin beneficiat de les extensions de termini de venciment establertes, la del venciment podrà produir-se per un màxim de cinc anys, sempre que el venciment total de l’operació avalada no superi els vuit anys des de la data de formalització inicial de l’operació.

Les ampliacions de venciments de les operacions financeres amb aval públic assenyalades en els punts anteriors seran obligatòries per a l’entitat financera quan es compleixin els següents requisits, a més dels requisits establerts en la Disposició addicional quarta «Condicions d’elegibilitat d’empreses i autònoms» del Reial decret llei 5/2021:

 1. a) Que hagi mediat sol·licitud del deutor.
  b) Que l’operació de finançament avalat no estigui en mora (impagada més de noranta dies), ni tampoc ho estigui cap dels finançaments restants atorgats per l’entitat al mateix client.
  c) Que el deutor no figuri en situació de morositat en la consulta als fitxers de la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya (CIRBE) en la data de sol·licitud de l’extensió. d) Que l’entitat financera no hagi comunicat a l’entitat concedent de l’aval cap impagament de l’operació avalada amb el deutor en la data de la sol·licitud de l’extensió. e) Que el deutor no estigui subjecte a un procediment concursal.
  f) Que el finançament avalat s’hagi formalitzat abans de la data d’adopció d’aquest Acord del Consell de Ministres.
  g) Que la sol·licitud per part del deutor a l’entitat no sigui més tard del 15 d’octubre de 2021. h) Que el deutor compleixi, per a sol·licitar l’extensió de l’aval, amb els límits establerts en la normativa d’Ajudes d’Estat de la Unió Europea.
  i) Que el deutor no hagi estat condemnat mitjançant sentència ferma per delictes contra la Hisenda Pública i contra la Seguretat Social, ni per delictes de frustració de l’execució, insolvència punible o alçament en els quals un dels subjectes perjudicats hagi estat la Hisenda Pública.
  j) Que la facturació, entesa com a volum d’operacions anual declarat o comprovat per l’Administració en el model fiscal anual corresponent a l’Impost sobre el Valor Afegit o tribut equivalent, tant per a empreses com per a autònoms d’Acord amb el règim que s’apliqui hagi caigut un mínim del 30% en 2020 respecte a 2019.

Aquells deutors que compleixin amb els requisits recollits en les lletres a) fins a i) de l’apartat anterior, però la facturació del qual, en els termes indicats en la lletra j) anterior en 2020 respecte a 2019 hagués caigut menys d’un 30%, podran gaudir de l’ampliació de venciments del finançament amb aval públic sempre que mediï Acord per part d’entitat creditora concedent del finançament.

Les entitats i els deutors podran acordar en tot cas l’ampliació dels terminis de manca de l’operació.

Conversions en préstecs participatius

Les mesures recollides en aquest annex només resultaran d’aplicació a les entitats que s’haguessin adherit al Codi de Bones pràctiques.

Es mantindrà l’aval públic d’aquelles operacions de finançament que compten amb aval atorgat i que es converteixin per Acord voluntari entre l’entitat financera i l’empresa en préstecs participatius no convertibles en capital.

Les condicions aplicables i requisits per al manteniment de l’aval en els casos de conversió en préstecs participatius no convertibles en capital són els següents:

Requisits d’elegibilitat del deutor. Amb la finalitat de resultar elegible per a la realització d’aquesta operació, hauran de complir-se els següents requisits:

 1. a) Que hagi mediat sol·licitud del deutor, que haurà de ser persona jurídica.
  b) Que l’operació de finançament avalat no estigui en mora (impagada més de noranta dies), ni tampoc ho estigui cap dels finançaments restants atorgats per l’entitat al mateix client.
  c) Que el deutor no figuri en situació de morositat en la consulta als fitxers de la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya (CIRBE) en la data de sol·licitud de la conversió. d) Que l’entitat financera no hagi comunicat a l’entitat concedent de l’aval cap impagament de l’operació avalada amb el deutor en la data de la sol·licitud de la conversió.
  e) Que el deutor no estigui subjecte a un procediment concursal.
  f) Que el finançament avalat s’hagi formalitzat abans de la data d’adopció d’aquest Acord del Consell de Ministres.
  g) Que la sol·licitud per part del deutor a l’entitat no sigui més tard del 15 d’octubre de 2021. h) Que el deutor compleixi, per a sol·licitar la conversió, amb els límits establerts en la normativa d’Ajudes d’Estat de la Unió Europea.
  i) Que el deutor no hagi estat condemnat mitjançant sentència ferma per delictes contra la Hisenda Pública i contra la Seguretat Social, ni per delictes de frustració de l’execució, insolvència punible o alçament en els quals un dels subjectes perjudicats hagi estat la Hisenda Pública.
  j) Que la facturació, entesa com a volum d’operacions anual declarat o comprovat per l’Administració en el model fiscal anual corresponent a l’Impost sobre el Valor Afegit o tribut equivalent, per a d’Acord amb el règim que s’apliqui hagi caigut un mínim del 30% en 2020 respecte a 2019.
  k) Que el compte de pèrdues i guanys del deutor, corresponent a l’exercici 2020, present un resultat després d’impostos negatiu.
 

Aquests requisits hauran de complir-se pel client respecte de totes les entitats adherides al Codi de Bones Pràctiques regulat en l’annex I d’aquest Acord amb les quals el client tingui operacions avalades.

Remuneració de l’aval. El cost de l’aval serà l’aplicat a l’operació de finançament amb anterioritat a la conversió prevista en aquest Acord.

Les entitats disposaran d’un màxim de quaranta-cinc dies naturals per a resoldre la sol·licitud del deutor.Les mesures recollides en aquest annex només resultaran d’aplicació a les entitats que s’haguessin adherit al Codi de Bones Pràctiques inclòs en l’annex I.En tot cas, hauran de complir-se els requisits establerts en la Disposició addicional quarta «Condicions d’elegibilitat d’empreses i autònoms» del Reial decret llei 5/2021, per al que el beneficiari aportarà certificat tributari acreditant el seu compliment.

Serà necessari, a més, per a la concessió de les transferències previstes en aquest annex, que el compte de pèrdues i guanys del deutor, corresponent a l’exercici 2020, present un resultat després d’impostos negatiu i que la facturació, entesa com a volum d’operacions anuals declarat o comprovat per l’Administració en el model fiscal anual corresponent a l’IVA o tribut equivalent, tant en el cas d’empreses com autònoms, hagi caigut un mínim del 30% en 2020 respecte a 2019.Amb caràcter general, les transferències no podran superar el 50% del principal avalat pendent de cada operació, inclòs en el seu cas, el principal vençut, impagat o amb l’aval executat si l’hagués de cada operació avalada acollida a l’Acord de renegociació de deutes acordats entre cada entitat i l’empresa o autònom elegible.

La transferència podrà arribar fins al 75% d’aquesta quantia per als casos en què la caiguda de la facturació, entesa com a volum d’operacions anual declarat o comprovat per l’Administració en el model fiscal anual corresponent a l’Impost sobre el Valor Afegit o tribut equivalent, tant per a empreses com per a autònoms d’Acord amb el règim que s’apliqui, al 2020 respecte al 2019, sigui superior al 70 %.