Reflexions en relació al impost sobre el valor afegit en l’entorn del ram assegurador

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

La present exposició intenta realitzar una reflexió teòrica i, alhora, pràctica de l’Impost sobre el Valor Afegit respecte al món Assegurador i als seus components.

Partint d’un principi establert i que cap part posa en qüestió La Llei de Iva 37/1992 en el sei Article 20 un.16.

Estaran EXEMPTES:

 • Les operacions d’assegurança, reassegurança i  capitalització, així com les prestacions de serveis  relatives a les mateixes realitzades per agents, subagents,  corredors i altres intermediaris d’assegurances i reassegurances.
 • Dins de les operacions d’assegurances s’entendran  compreses les modalitats de previsió.
 

Dit això s’hauria de pensar que queda molt clar que tota operació comercial realitzada en l’àmbit de l’assegurança pels professionals, intervinents o subjectes hauria d’estar exempta d’IVA.

Ens agradaria també, abans de continuar, detallar mínimament les figures que generalment intervenen en l’operativa asseguradora:

 • Agent d’Assegurances, persona física o jurídica que aquesta inscrita en el corresponent Registre administratiu especial per a mediadors d’assegurances i que la seva activitat professional aquesta emparada sota la Llei de mediació d’assegurances i reassegurances privades, generalment aquesta figura és exclusiva i treballa per a una sola companyia d’assegurances.
 • Corredor d’Assegurances, persona física o jurídica que aquesta inscrita en el corresponent Registre administratiu especial per a mediadors d’assegurances i que la seva activitat professional aquesta emparada sota la Llei de mediació d’assegurances i reassegurances privades, al contrari que la figura anterior aquests persones estan autoritzades a oferir assegurances de diferents companyies.
 

Aquestes serien les dues figures principals emparades per les seves corresponents credencials a nivell Administratiu i a nivell professional emparats per la Llei de Mediació d’Assegurances.

Per sota d’aquestes figures anteriors que podríem entendre com els autèntics professionals, estan les següents qualificacions:

 • Auxiliar de Mediador  
 • Subagent d’assegurances
 • Col·laboradores de corredors
 • Avisadors  
 

En la majoria dels casos ( no sempre és així) aquestes figures són emprats, subalterns, treballadors de les dues figures principals que s’han descrit a l’inici.

Amb la qual cosa esmentat, tot això aquestes figures o similars han d’estar degudament enquadrades en el Règim Fiscal oportú i en el Règim Social corresponent , és a dir o són treballadors Autònoms degudament donats d’alta en el Règim d’Autònoms i en el Cens d’Activitats d’Hisenda .

Com se suposa i sempre emparant-nos en l’Article 20 un .16, totes les figures exposades i intervinents en qualsevol negoci encaminat al servei de mediació de l’assegurança hauria d’estar EXEMPT d’IVA. Aquesta afirmació ha estat recolzada per nombroses consultes de la Direcció General de Tributs i fins i tot amb algunes Sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Com es pot observar, l’exempció es contempla com una exempció objectiva vinculada totalment al servei que es presta i no d’una manera subjectiva al no vincular-la a qui presta el servei.

La jurisprudència comunitària ve exigint algun requisit per a l’aplicació de l’esmentada exempció

 • En primer lloc , el prestador del servei ha de mantenir una relació amb l’assegurador i amb l’assegurat ,encara que la relació sigui indirecta sempre que el que presta el servei tingui una vinculació amb l’Agent d’Assegurances o Corredor d’Assegurances.
 • En segon lloc l’activitat realitzada ha d’emparar aspectes necessaris i essencials en la funció de l’Agent d’Assegurances , com és principalment aconseguir clients i posar-los en contacte amb l’assegurador.
 

Per a remarcar la jurisprudència comunitària nostra Direccion General de Tributs en diferents consultes i respostes ha remarcat que estaran exemptes d’IVA les següents activitats:

 • L’assistència a una entitat asseguradora en l’execució o gestió d’un Contracte d’assegurança.
 • La presentació de la proposta o realització de treballs previs a la signatura del contracte d’assegurança.
 • Assessorar i assistir a un prenedor , beneficiari o assegurat.  
 • Serveis de captació de clients d’assegurances , prestats pels auxiliars externs dels mediadors d’assegurances.
 

Consultes Vinculants de la DGT V1609/06 , V1799/16, V0890/13 , V0250/14 , entre moltes altres.

Exposat tot l’anterior, per tant s’entén que estaran exempts d’IVA els serveis que contribueixin a l’aproximació de l’assegurador i de l’assegurat i que vagin dirigits a la cerca de clients per a poder completar l’acció comercial que de com a resultat la possible contractació d’una Assegurança.

Actuacions de  l’Administració Tributària  

La Inspecció tributària en aquests últims anys aquesta mantenint una postura molt restrictiva en relació a l’exempció dels serveis de mediació respecte a l’IVA, això ha donat peu al fet que se signin nombroses Actes de disconformitat les quals estan pendents de resolució en molts casos per part dels Tribunals corresponents.

OPINIÓ 

Com pot observar-se, queda fora de tot dubte que el servei prestat per un Agent o Corredor d’assegurances directament amb un client per a la formalització d’un contracte d’assegurança estaria exempt d’IVA .

Per a l’Administració, no és tan clar si la figura que exerceix aquest servei és un auxiliar, subagent, col·laborador o avisador, malgrat tot l’exposat anteriorment, sota el nostre punt de vista és totalment necessari i imprescindible que aquestes figures estiguin vinculades a l’Agent o Corredor , ja sigui pel corresponent Contracte de Treball o Contracte Mercantil de tal manera que quedi clar les funcions que exerceixen les figures exposades.

Tal com s’entendrà, l’Administració incideix en què algunes d’aquestes figures no tenen vinculació amb els Agents o Corredors i que són meres persones que no tenen vinculació absoluta amb el professional per això és importantíssim que existeixi el corresponent document contractual que reguli aquesta relació , definint tasques , funcions i possibles retribucions.

Autor: Luis Redondo, soci de l’Àrea Fiscal

IVA