Plans de formació 2022

Planes de formación 2022

Concessió de subvencions públiques per a l’execució de programes de formació d’àmbit estatal, dirigits prioritàriament a les persones ocupades

Beneficiaris

 • Les entitats de formació, públiques o privades, amb presència en més d’una Comunitat Autònoma o ciutat amb Estatut d’Autonomia.
 • Centres integrats públics de formació professional, Centres públics del Sistema Nacional d’Ocupació i Centres de Referència Nacional, Centres públics de formació d’adults, Universitats públiques, Federacions i Associacions d’Entitats locals.
 • Agrupacions d’entitats amb presència en més d’una Comunitat Autònoma.

 

Modalitat i intensitat de l’ajuda

 •  Pressupost total 2022 – 2024: 300.000.000 €.
 • Subvenció. La quantia de la subvenció a concedir per cada acció formativa es calcularà en funció del nombre de participants previstos i els mòduls econòmics específics sol·licitats per participant i hora de formació per a cada especialitat en funció de la modalitat de l’acció formativa.
 • En qualsevol cas, les entitats sol·licitants no podran sol·licitar en el conjunt de la convocatòria una subvenció per import superior a 3.500.000 €.

Actuacions elegibles

 • Accions formatives que responguin a les necessitats d’adquisició de competències transversals als diferents sectors productius.
 • Accions formatives que responguin a les necessitats d’adquisició de competències tècnic professionals específiques a cadascun dels sectors productius.
 • Accions formatives que responguin a necessitats formatives tècnic-professionals i/o transversals que donin cobertura als requeriments de qualificacions relacionades amb competències professionals de les persones treballadores autònomes i les persones treballadores de les empreses i entitats de l’economia social.
 • Les accions formatives podran impartir-se en modalitat presencial, teleformació i mixta.

 

Despeses subvencionables

 • Els directament relacionats amb l’activitat formativa subvencionada.

Durada

 • 12 mesos a partir de la data de resolució de concessió.

Termini de presentació de l’ajuda

 • Fins al 2 d’agost de 2022.

Organisme

 • Ministeri de treball i Economia Social.