Pla de modernització de la màquina eina

Modernización pymes

Pla de modernització de la màquina eina

Incentivar la modernització de les PIMES espanyoles a través de la introducció en els seus processos productius de noves màquines eines

Concessió de subvencions a fi d’incentivar la modernització de les PIMES espanyoles a través de la introducció en els seus processos productius de noves màquines eines.

Beneficiaris

PIMES que desenvolupen una activitat industrial inclosa en l’Annex I de l’ordre i ha desenvolupat aquesta activitat almenys durant un període de tres anys comptats abans de la data de fi de termini de sol·licitud.

Termini de presentació de la sol·licitud

 • 02 de novembre 2021.

Modalitat i intensitat de l’ajuda

 • Pressupost total: 50.000.000 €.
 • Cada ajuda quedarà limitada fins a un import màxim de 175.000 euros per màquina i l’import màxim d’ajuda que podrà rebre cada entitat jurídica serà de 300.000 €.
 • Import mínim subvencionable de 70,000 € per màquina.
 • Imports màxims subvencionables: 20% PE i 10% EM.

Conceptes subvencionables

 • Adquisició de màquines eina per a la seva incorporació al procés productiu i que compleixin alguna de les següents condicions:
  • suposin l’ampliació de la capacitat productiva d’un establiment existent
  • suposin la diversificació de la producció d’un establiment existent en nous productes addicionals
  • impliquin un canvi essencial en el procés general de producció d’un establiment existent

Durada

 • Seran subvencionables les inversions i despeses objecte de la subvenció incorreguts des de l’endemà a la presentació de la sol·licitud i fins a un termini màxim de 15 mesos comptats des de la data de resolució de concessió.

Inversions elegibles

 • Torns, Fresadores, Mandrinadoras, Trepants, Roscadoras, Rectificadores, Afiladoras, pulidoras i amoladoras, Centres de mecanitzat, Màquines especials i màquines transfer compostes d’unitats de mecanitzat, Brochadoras, Màquines de electro-erosió, Màquines de centrar i refrentar, Premses mecàniques, Premses hidràuliques/pneumàtiques, Servoprensas, Punzonadoras, Sistemes d’automatització industrial associats a màquina-eina, Equips independents d’inspecció i mesurament de peces mecanitzades, Talladores/Màquines de roscat, Equilibradores, Màquines per al conformat per encintat de peces de composites, Paneladoras per al treball de la xapa, Serres, Biseladoras, Mortasadores, Línies de tall amb premsa, làser, doll d’aigua, gas o ultrasons, Màquines per al treball de barres, perfils i tubs, Màquines per a fabricació i control de caragols i perns, Màquines per a gravar, marcar i/o puntejar, Rebladores, Granalladoras, Equips i sistemes industrials per a la fabricació additiva.

Organisme

 • Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.
Modernización pymes