Obligatorietat de pla d’igualtat

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

De conformitat amb el que s’estableix en el Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació (BOE número 57, de 07.03.19), que va introduir una progressiva reducció del volum de plantilla de personal que obliga a implantar un Pla d’Igualtat en el si de l’Empresa, des del passat dia 07.03.2021, les empreses amb una dimensió de plantilla d’entre 101 i 150 treballadors, estan obligades a disposar de Pla d’igualtat.

Els plans d’igualtat constitueixen un conjunt ordenat de mesures arbitrades per l’empresa després de la realització d’un profund diagnòstic de situació realitzat amb la representació unitària dels treballadors o en la seva absència, amb els sindicats, tendents a aconseguir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe.