Obligació d’informar sobre establiment d’objectius

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

En una recent sentència del Tribunal Suprem (TS), es declara nul·la una decisió empresarial sobre la negativa a l’abonament de retribució variable motivada per una suposada falta de consecució d’objectius.

El TS conclou que tals objectius s’haurien establert unilateralment per l’Empresa, per la qual cosa ni les persones treballadores ni els seus representants podien conèixer els paràmetres conformement als quals tenia lloc la meritació de tal retribució, cosa que impossibilitava l’examen de l’acomodació a dret d’aquesta decisió empresarial

El Tribunal estima que aquesta situació de cap manera està emparada per l’acord col·lectiu subscrit entre l’Empresa i els treballadors, perquè ni de la lletra ni en l’esperit del mateix pot concloure’s legalment que els treballadors, a costa de la ponderació unilateral per aquella, dels objectius unilateralment establerts (i ocultats), puguin veure’s privats del bonus.