Noves mesures tributàries aprovades en el RDL 35/2020

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

En data 23 de desembre de 2020 s’ha publicat en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, l’hostaleria i el comerç i en matèria tributària i que la seva entrada en vigor està prevista per al dia 24 de desembre de 2020.

 
Pel que a l’àmbit tributari es refereix, es recullen les següents mesures:
Aplaçament de deutes tributaris:
 •  En aquest cas s’ha aprovat una flexibilització dels ajornaments. Concretament, es concedirà l’ajornament de l’ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació de les quals i ingrés finalitzi des del dia 1 d’abril fins al dia 30 d’abril de 2021, tots dos inclusivament, sempre que les sol·licituds presentades fins a aquesta data reuneixin els requisits establerts en l’article 82.2 a) de la Llei 58/2003, General Tributària (LGT)
 

Aquest ajornament serà aplicable també als deutes tributaris que en principi no poden ser objecte d’ajornament de conformitat amb el que s’estableix en l’article 65.2 de la LGT: 

 • Les corresponents a obligacions tributàries que hagin de complir el retenidor o l’obligat a realitzar l’ingrés a compte.
 • Les derivades de tributs que hagin de ser legamente repercutits.
 • Les corresponents a obligacions tributàries que hagi de complir l’obligat a realitzar pagaments fraccionat de l’Impost de societats (IS).
 • És requisit necessari per a la concessió de l’ajornament que el deutor sigui una persona física o entitat amb volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros l’any 2020.
 • Les condicions de l’ajornament seran de 6 mesos, dels quals no es reportarà interessos de demora durant els 3 primers mesos.
   
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i Impost de societats (IS)
S’introdueixen novetats en el règim d’estimació objectiva de l’IRPF i en el règim simplificat d’IVA, dels exercicis 2020 i 2021.
 • D’una banda, en el règim d’estimació objectiva de l’IRPF, s’incrementa fins al 20% per a l’any 2020 (en l’actualitat 5%) la reducció general del rendiment net de mòduls prevista en la disposició addicional primera de l’Ordre HAC/1164/2019, del 22 de novembre, per a determinades activitats com per exemple les de ramaderia independent, indústries del pa i brioixeria, comerç al detall de diversos productes, reparació d’articles elèctrics per a la llar, reparació de vehicles automòbils, etc.
 • La reducció serà del 35% per a tots aquells sectors més afectats per les mesures adoptades per a combatre el COVID-19, com són per exemple el comerç en posar menor de peces de vestir i calçat, restaurants de dues forquilles, cafeteries, servei d’hostalatge en hotels, hostals, pensions, transport urbà col·lectiu, etc.
 • L’import de la reducció es tindrà en compte per a quantificar el rendiment net a l’efecte del quart pagament fraccionat corresponent a l’exercici 2020.
 • D’altra banda, en relació amb les quotes reportades per operacions corresponents per a 2020 en el règim simplificat d’IVA, la reducció del 20% també s’aplica per a les activitats empresarials o professionals incloses en l’annex II de l’Ordre HAC/1164/2019, del 22 de novembre, i estiguin acollits al règim especial simplificat, a l’efecte del càlcul anual del citat règim especial.
  • La reducció serà del 25% per a aquelles activitats que s’han vist més afectades per la crisi del COVID-19
 • Reducció del nombre de períodes impositius afectats per la renúncia al mètode d’estimació objectiva, en aquest cas per a flexibilitzar el règim de PIMES i autònoms s’elimina la vinculació obligatòria que durant tres anys s’estableix legalment per a la renúncia al mètode d’estimació objectiva de l’IRPF, del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura i pesca de l’IVA.
  • En concret s’estableix que la renúncia a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva per a l’any 2021, no impedirà tornar a determinar conformement a aquest mètode el rendiment de l’activitat econòmica en 2022
 • Incidència dels estats d’alarma decretats en 2020 en la determinació del rendiment anual conformement al mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i en el càlcul de la quota reportada per operacions corrents del règim especial simplificat de l’IVA en aquest període.
  • A l’efecte del càlcul del rendiment anual conformement al mètode d’estimació objectiva, que no es computin com a període en el qual s’hagués exercit l’activitat, tants els dies en què va estar declarat l’estat d’alarma en el primer semestre de 2020, com els dies del segon semestre de 2020 en els quals, estant declarat o no l’estat d’alarma, l’exercici efectiu de l’activitat econòmica s’hagués vist suspès a conseqüència de les mesures adoptades per l’autoritat competent per a corregir l’evolució de la pandèmia del COVID-19. 
 
 • Terminis de renúncies i revocacions al mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i als règims especials simplificat i de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA per a l’any 2021.
  • A conseqüència de les modificacions introduïdes en el mètode d’estimació objectiva, s’estableix un nou termini de renúncies o revocacions per a l’any 2021 que serà des del 24 de desembre de 2020 fins al 31 de gener de 2021.
  • Les renúncies i revocacions presentades per a l’any 2021, durant el mes de desembre de 2020, s’entendran presentades dins del període hàbil podent els subjectes passius afectats modificar la seva opció fins al 31 de gener de 2021
 • Despeses deduïbles dels rendiments del capital en mobiliari corresponents a lloguers de locals a determinats empresaris durant el període impositiu 2021.
  • Amb efectes des de l’1 de gener de 2021 s’afegeix una disposició addicional quarantena novena en la LIRPF amb la qual es pretén que les persones físiques que lloguen els locals en els quals desenvolupen determinades activitats econòmiques vinculades al sector turístic, hostaleria i comerç acordin voluntàriament rebaixes en la renda, es permetrà computar com a despesa deduïble per al càlcul del rendiment del capital immobiliari la quantia de la rebaixa de la renda acordada durant els mesos de gener, febrer i març de 2021.
    
 • Deducibilitat de pèrdues per deterioració dels crèdits derivats de les possibles insolvències de deutors en empreses de reduïda dimensió en els períodes impositius que s’iniciïn en 2020 i 2021.
  • Es modifica l’antiguitat exigida per a deduir les pèrdues per deterioració dels crèdits derivats de les possibles insolvències de deutors de manera que els 6 mesos que s’exigeix que hagin transcorregut entre el venciment de l’obligació i la meritació de l’Impost es redueixen a tres mesos, per als contribuents del IS, IRPF o IRNR que obtinguin rendes amb establiment permanent en els períodes impositius que s’iniciïn en 2020 i en el 2021.
 • Reducció del termini perquè les quantitats degudes pels arrendataris tinguin la consideració de saldo de dubtós cobrament en 2020 i 2021.
  • En aquest cas, el termini de 6 mesos a què es refereix l’article 13. 2 e) del Reglament d’IRPF quedarà reduït a tres mesos en els exercicis 2020 i 2021.
    
 • Exempció prevista en l’IRPF per a les retribucions en espècie derivades de fórmules indirectes de prestació del servei de menjador d’empresa:
  A través de la disposició final primera del present RDL 35/2020, amb efectes des d’1 de gener de 2020, es modifica l’exempció prevista per a les retribucions en espècie derivades de fórmules indirectes de prestació del servei de menjador d’empresa que es troba
  regulat en l’article 42.3 a) de la LIRPF.
  Aquesta exempció també serà aplicable en el cas del treball a distància o no presencial, és a dir, l’exempció ha de resultar aplicable no sols quan el servei es presta en el propi local de l’establiment d’hostaleria, sinó també quan la prestació s’efectua per al seu consum fora del citat local, tant en el cas de la seva recollida en aquest, com el lliurament en el seu centre de treball
  o en el lloc triat per aquell que faci treball a distància.
   
 • Tipus impositiu aplicable de l’IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de determinats béns i prestacions de serveis necessaris per a combatre els efectes del COVID-19 així com a l’efecte del règim especial del recàrrec d’equivalència.
 
Finalment, la disposició final setena del RDL 35/2020, estableix amb efectes des del 24 de desembre de 2020 i amb vigència fins al 31 de desembre de 2021, l’aplicació del tipus 0 de l’IVA a les següents operacions:
 
 • Els lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de productes sanitaris per a diagnòstic in vitro del SARS-CoV-2.
 • Els lliuraments de vacunes contra el SARS-CoV-2 autoritzades per la Comissió Europea.
 • Les prestacions de serveis de transport, emmagatzematge i distribució relacionats amb els lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries, previstes anteriorment.
 • Aquestes operacions es documentaran en factura com a operacions exemptes.
 • El tipus de recàrrec d’equivalència aplicable, entre el 24 de desembre de 2020 i el 31 de desembre de 2022, serà del 0% als lliuraments d’aquells béns descrits anteriorments.