Model 232: Declaració informativa d’operacions vinculades i situacions relacionades amb paradisos fiscals

Circular informativa

Per a complir el que es disposa en l’ordre ministerial ORDRE/HFP/816/2017, que aprova la declaració informativa per la qual s’ha d’informar expressament de les operacions vinculades,  així com de les operacions relacionades amb paradisos fiscals, el mes vinent de novembre es  ha de presentar la declaració informativa d’operacions vinculades i situacions relacionades  amb paradisos fiscals mitjançant el Model 232.  

Forma i termini de presentació:  

S’haurà de presentar obligatòriament per via electrònica, el mes de novembre de 2021, i  com a data límit el 30/11/2021  

Obligació d’informació  

  1. Contribuents de l’Impost de Societats i de l’Impost sobre la Renda de No Residents  que actuïn mitjançant establiment permanent.
  2. Entitats en règim d’atribució de rendes, constituïdes a l’estranger i amb presència en  territori espanyol.  
 

Obligació d’Informació vs Obligació de documentació  

L’obligació de documentació és una obligació diferent i independent d’informació que és  la que es desenvolupa en aquesta OM que aprova el model 232.  

En el cas de les Empreses de Reduïda Dimensió hagin emplenat en l’Annex V de la  declaració model 200, no deixen d’estar obligades a la presentació del model 232. Amb aquest  Annex V aquestes companyies supleixen l’obligació de documentar d’acord amb l’article 13 de el  Reglament de l’Impost de societats.  

Les persones o entitats vinculades, a fi de justificar que les operacions efectuades es  han valorat pel seu valor de mercat, hauran de mantenir a la disposició de l’Administració  tributària, d’acord amb principis de proporcionalitat i suficiència, la documentació  específica que s’estableixi reglamentàriament

Per tant, veiem la importància de l’assumpte respecte al deure de documentar les  operacions vinculades de manera proporcional i suficient perquè l’Administració Tributària  consideri que no s’està realitzant cap entramat fiscal, i que aquestes operacions són  necessàries o normals en el desenvolupament de l’activitat empresarial.  

Quines operacions han de declarar-se?  

Quadre 1: Informació sobre operacions amb persones o entitats vinculades  Operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada, sempre que l’import de la  contraprestació del conjunt d’operacions en el període impositiu superi els 250.000 euros.  

  • Operacions específiques, sempre que l’import de cadascuna d’elles superi els 100.000  euros. Es consideren operacions específiques les excloses del contingut simplificat de  • la documentació a què es refereixen els articles 18.3 de la LIS i 16.5 del RIS.  • Operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada, del mateix tipus i amb el  mateix mètode de valoració, sempre que l’import de la contraprestació sigui superior a el  50% de la xifra de negocis de l’entitat.  
  • No hauran d’informar-se les següents operacions:  
  • Operacions entre entitats que s’integrin en el mateix grup de consolidació fiscal.  • Societats. Operacions realitzades en l’àmbit d’ofertes públiques de venda o de  • adquisició de valors.  
  • Operacions amb els seus membres o altres entitats integrants del mateix grup, per les  Agrupacions d’Interès Econòmic i les Unions Temporals d’Empresa. Sí que hauran de  presentar el model les unions temporals que s’acullin a l’article 22 de la Llei de l’Impost.   

Quadre 2: Operacions amb persones o entitats vinculades en cas de reducció de renda  procedent d’actius intangibles.   

Haurà d’emplenar-se en aquells casos en què el contribuent apliqui la reducció de el  article 23 de la Llei de l’Impost de societats, relativa a rendes derivades de la cessió de  determinats intangibles a persones o entitats vinculades. 

Quadre 3. Operacions i situacions relacionades amb països o territoris considerats com a paradisos fiscals.  

Han d’emplenar-ho els contribuents que realitzin operacions o tinguin valors en països o  territoris qualificats com a paradisos fiscals independentment del seu import.    

Esperem que aquesta informació li hagi estat d’utilitat i quedem a la seva disposició per a aclarir  qualsevol dubte que pogués sorgir-li sobre aquest tema.