Mesures tributàries contingudes en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2021

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

En data 31 de desembre de 2020 s’ha publicat en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021 i que la seva entrada en vigor va ser des de l’1 de gener de 2021.

Pel que a l’àmbit tributari es refereix, les principals mesures fiscals introduïdes amb l’entrada en vigor de l’esmentada Llei de Pressupostos es troben recollides en el títol VI, en els articles 58 a 84 (tots dos inclusivament) i que a continuació es procedeixen a analitzar:

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

Amb efectes des de l’1 de gener de 2021 i amb vigència indefinida, s’introdueix un nou tram en l’escala general de gravamen estatal, que suposa l’increment en dos punts percentuals passant del 22,5% al 24,5% aplicable al tram marginal màxim vigent i que afecta aquelles rendes del treball superiors als 300.000 euros.

Així mateix, es modifica el tipus de gravamen de l’estalvi introduint un nou tram en la tarifa, incrementant 1,5 punts percentuals, passant del 11,5% al 13% aplicable al tram marginal màxim vigent i que afectarà aquelles rendes del capital a partir dels 200.000 euros.

Les anteriors modificacions comporten que s’hagin d’adaptar les taules de retenció aplicables en cada cas.

En relació amb el règim especial aplicable a treballadors desplaçats a territori espanyol previst en l’article 93 de la Llei 35/2006, amb efectes des de l’1 de gener de 2021, s’eleva el tipus aplicable del 45% al 47%, l’escala general aplicable a partir d’una base liquidable de 600.000 euros i també es modifica el tipus de gravamen aplicable a dividends, interessos i guanys patrimonials en règim de impatriados, incrementant-ho en tres punts percentuals, passant del 23% al 26%.

Una altra mesura que s’introdueix, amb efectes a partir de l’1 de gener de 2021, afecta a les reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social, en concret semodifica el límit general de 8.000 euros a 2.000 euros anul·lis previst en l’article 51 LIRPF de l’import de les aportacions màxima del partícip a plans individuals o d’ocupació.

Com a novetat, aquest límit anterior de 2.000 euros anuals, es veurà incrementat en 8.000 euros quan l’increment provingui de contribucions empresarials, és a dir, amb aquelles aportacions pròpies que l’empresari individual realitzi a plans de pensions d’ocupació o a mutualitats de previsió social, dels quals, al seu torn, sigui promotor i partícip o mutualista d’acord amb el que es preveu en l’article 52 de la LIRPF.

A més de les reduccions anteriors, també es veu modificada el límit màxim de reducció per aportacions dels contribuents a sistemes de previsió social constituïts a favor del cònjuge que no obtingui rendiments del treball ni d’activitats econòmiques o que els tingui inferiors a 8.000 euros anuals, passant d’una reducció de 2.500 euros anuals a 1.000 euros anuals.

Finalment, es preveu una pròrroga per a l’exercici 2021 dels límits excloents del mètode d’estimació objectiva de l’IRPF d’acord amb el que es preveu en la Disposició Transitòria trenta-dosena de la LIRPF.

Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR)

En relació amb el IRNR, amb efectes a partir de la data d’entrada en vigor i amb vigència indefinida, s’adequa la exen ción aplicable als beneficis distribuïts per societats filials residents en territori espanyol a les seves societats matrius residents en altres Estats membres de la UE prevista en l’article 14 de la LIRNR, eliminant-se el requisit del valor d’adquisició que sigui superior a 20 milions d’euros, quedant com a requisit l’exigència d’una participació directa i indirecta, d’almenys el 5%, sempre que es compleixin les restants condicions establertes en la normativa de l’Impost.

Aquesta exempció serà aplicable a les participacions durant els anys 2021, 2022, 2023, 2024 i 2025.

Així mateix, s’amplia l’àmbit d’aplicació en relació amb l’exempció dels interessos i altres rendiments obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis, així com els guanys patrimonials derivades de béns mobles, a aquells contribuents situats en un Estat integrant de l’Espai Econòmic Europeu.

En el cas de tractar-se d’un Estat integrant de l’Espai Econòmic Europeu però que no formi part de la UE, perquè resulti d’aplicació l’exempció s’exigeix que existeixi un efectiu intercanvi d’informació tributària en els termes previstos en la disposició addicional primera de la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal

Impost de societats (IS)

Pel que fa al IS, la principal modificació introduïda afecta a l’exempció sobre dividends i rendes derivades de la transmissió de valors representatius dels fons propis d’entitats residents i no residents prevista en l’article 21 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost de societats (LIS).

Es modifica la regulació de la limitació en la deducibilidad de les despeses financeres establert que per a la determinació del benefici operatiu no es tindrà en compte l’addició dels ingressos financers de participacions en instruments de patrimoni que es corresponguin amb dividends, quan el valor d’adquisició d’aquestes participacions sigui superior a 20 milions d’euros.

Pel que fa a l’exempció sobre dividends i rendes derivades de la transmissió de valors representatius de fons propis d’entitats residents i no residents, s’estableix que estaran exempts els dividends o participacions en beneficis d’entitats, quan es compleixi el requisit que el percentatge de participació, directa o indirecta, en el capital o en els fons propis de l’entitat sigui almenys del 5%, eliminant el requisit alternatiu que el valor d’adquisició de la participació fos superior a 20 milions d’euros.

Aquesta modificació també té incidència en la deducció per a evitar la doble imposició econòmica internacional prevista en l’article 32 de la LIS, ja que s’elimina el requisit alternatiu que el valor d’adquisició de la participació sigui superior a 20 milions d’euros.

Arran d’aquesta mesura, s’afegeix una disposició transitòria quarantena a la LIS que permet que les participacions adquirides en els períodes impositius iniciats amb anterioritat a l’1 de gener de 2021, que tinguessin un valor d’adquisició superior a 20 milions d’euros, però sense aconseguir el 5%, podran aplicar l’exempció prevista en l’article 21 LIS, sempre que es compleixin amb la resta de requisits durant els períodes impositius que s’iniciïn dins dels anys 2021, 2022, 2023, 2024 i 2025.

L’import que resultarà exempt serà el 95% del dividend o renda, que anteriorment era del 100%. En aquest cas s’estableix que l’import dels dividends o participacions en beneficis d’entitats i l’import de la renda positiva obtinguda en la transmissió es reduirà a efecte de l’aplicació d’aquesta exempció en un 5% en concepte de despeses de gestió referits a aquestes participacions.

Amb la mateixa finalitat que la modificació anterior i l’adaptació tècnica necessària, es modifica l’article que regula l’eliminació de la doble imposició econòmica internacional en els dividends procedents d’entitats no residents en territori espanyol.

Així mateix, la Llei 11/2020 introdueix un apartat 11 en l’article 21 de la LIS, en la qual s’estableix en quines circumstàncies no resultarà d’aplicació la reducció del 5% en concepte de despeses de gestió:

Quan els dividends o participacions en beneficis siguin percebuts per una entitat l’import net de la qual de la xifra de negocis (INCN) en el període immediat anterior sigui inferior a 40 milions euros. Per a determinar el INCN s’aplicarà el que es disposa en l’article 101.2 de la LIS i a més s’han de complir els següents requisits:

  • L’entitat no ha de tenir consideració d’entitat patrimonial en els termes previst en l’article 5.2 de la LIS.
  • No formar part d’un grup de societats en el sentit de l’article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la residència i de l’obligació de formular comptes anuals.
  • No tenir, amb caràcter previ a la constitució de l’entitat, un percentatge de participació, directa o indirecta, en el capital o en els fons propis d’una altra entitat igual o superior al 5%.
  • Els dividends o participacions en beneficis procedeixin d’una entitat constituïda amb posterioritat a l’1 de gener de 2021 en la qual s’ostenti, de manera directa i des de la seva constitució, la totalitat del capital o fons propis.
  • Els dividends o participacions en beneficis es percebin en els períodes impositius que concloguin en els 3 anys immediats i successius a l’any de constitució de l’entitat que els distribueixi

Derivat de les modificacions que s’introdueixen en l’article 21 de la LIS, es modifica l’article 64 de la LIS establint que les eliminacions es realitzaran d’acord amb els criteris establerts en les Normes de Formulació de Comptes Anuals consolidats, però no seran objecte d’eliminació els imports que hagin d’integrar-se en les bases imposables individuals per aplicació del que s’estableix en l’article 21.10 de la LIS.Quant a la imputació de rendes positives obtingudes per entitats no residents, es modifica en l’article 100.10 de la LIS que no s’integraran en la base imposable els dividends o participacions en beneficis en la part que correspongui a la renda positiva que hagi estat inclosa en la base imposable.A aquest efecte, l’import dels dividends o participacions en beneficis es reduirà en un 5% en concepte de despeses de gestió referits a aquestes participacions, tret que concorrin les circumstàncies previstes en l’article 21.11 de la LIS.Finalment, es modifica l’article 100.12 de la LIS que estableix que per a calcular la renda derivada de la transmissió de la participació directa o indirecta, el valor d’adquisició s’incrementarà en l’import dels beneficis socials que, sense efectiva distribució, es corresponguin amb rendes que haguessin estat imputades als socis com a rendes de les seves accions o participacions en el període comprès entre la seva adquisició i transmissió incorporant-se, a aquest efecte, que l’import dels beneficis socials es reduirà en un 5% en concepte de despeses de gestió referits a aquestes participacions.

Impost sobre el Patrimoni (IP)

En relació amb l’IP, s’incrementa en un punt percentual l’escala de gravamen aplicable a l’últim de tram de l’escala de l’Impost passant de 2,5% al 3,5% que resultarà d’aplicació per a determinar la quota íntegra quan la base liquidable sigui superior a 10.695.996,06 euros i en aquelles
Comunitats Autònomes que no hagués aprovat escala pròpia del tribut.

Aquesta tarifa també resultarà d’aplicació a aquells contribuents no residents que hagin de tributar per obligació real de l’Impost.

Una altra modificació introduïda, és la derogació de l’apartat segon de l’article únic del Reial decret llei 13/2011, de 16 de setembre, pel qual s’estableix l’IP amb caràcter temporal. D’aquesta manera, s’estableix la vigència de l’Impost de manera indefinida i això suposa que no sigui necessari la seva aprovació anual com s’havia fet en els últims anys mitjançant la Llei de Pressupostos Generals.

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

Pel que fa a les mesures introduïda en l’IVA, s’exclou l’aplicació del tipus reduït del 10% als lliuraments de begudes amb edulcorants afegits, excepte les llets infantils i les begudes considerades com a complements alimentosos per a necessitats dietètiques i passen a tributar al 21%.

Es modifica l’article 70. Dos de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit (LIVA) en relació amb les regles especials de lloc de realització de les prestacions de serveis, per a deixar d’aplicar la regla especial d’ús efectiu als serveis que s’entenguin realitzats conforme les regles de localització a Canàries, Ceuta i Melilla.

Finalment, amb efectes des de l’1 de gener de 2021 i amb vigència indefinida, es modifica la disposició transitòria tretzena de la LIVA amb la finalitat de prorrogar per a l’exercici 2021 els límits per a l’aplicació del règim simplificat i el règim especial d’agricultura, ramaderia i pesca. 

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

Amb efectes als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’entrada en vigor de la Llei 11/2020 i amb vigència indefinida es modifica el Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s’aproven les Tarifes i la Instrucció de l’IAE de la següent forma:

  • Es creen nous epígrafs o grups amb la finalitat de classificar de forma més específica les activitats de comercialització dels subministraments de caràcter general com són l’electricitat i gas.
  • S’introdueix un nou epígraf en el grup 661, per a les grans superfícies comercials que no es dedica principalment a la roba o a l’alimentació i que fins ara mancaven d’epígraf propi. En aquest cas, se’ls dóna un tractament similar als altres centres comercials dins del grup 661 «Comerç mixt integrat o en grans superfícies».
  • S’afegeix un nou epígraf en el grup 664, per a la nova activitat de subministrament d’energia a vehicles elèctrics a través de punts de recàrrega instal·lats en qualsevol lloc, ja sigui en la via pública, gasolineres, garatges públics i privats o en qualsevol altre emplaçament amb la següent redacció: «Epígraf 664.2: Punts de recàrrega de vehicles elèctrics».
 
Impostos especials (IIEE)

En relació amb l’Impost Especial sobre l’Electricitat s’introdueixen dues noves exempcions en relació amb l’energia elèctrica consumida en les embarcacions per haver estat generada a bord de les mateixes i l’energia elèctrica subministrada que sigui objecte de compensació amb l’energia horària, excedentària, en la modalitat d’autoconsum amb excedents acolliment a compensació.

S’estableix, amb efectes a partir de l’1 de gener de 2021, una reducció del 100% de la base imposable que serà aplicable sobre la quantitat d’energia subministrada o consumida en el transport per ferrocarril. Així mateix, s’estableix que per al transport per ferrocarril el tipus impositiu mínim no pot ser inferior a 0,5 euros.

Impost sobre Primas de Seguro

Pel que fa a l’Impost sobre Primes d’Assegurances regulat en la Llei 13/1996, de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Ordre Social, es modifica el tipus de gravamen exigible que passarà del 6% al 8%.

Taxes

Quant a les taxes, s’eleva en un 1% l’import a exigir per les de quantia fixa, excepte les que s’hagin creat o actualitzat específicament per normes dictades des de l’1 de gener de 2019. Sense perjudici de l’anterior, es mantenen els imports de les taxes sobre el joc, recollides en el Reial decret llei 16/1977, de 25 de febrer, pel qual es regulen els aspectes penals, administratius i fiscals dels jocs de sort, envit o atzar i apostes.

Pel que fa a les taxes ferroviàries, s’actualitzen les taxes per llicència d’empresa ferroviària per atorgament d’autorització de seguretat i certificat de seguretat, per homologació de centres, certificació d’entitats i material rodant, atorgament de títols i autoritzacions d’entrada en serveis i per la prestació de serveis i realització d’activitats en matèria de seguretat ferroviària.

Es mantenen les quanties bàsiques de les taxes portuàries i s’estableixen bonificacions i els coeficients correctors aplicables en els ports d’interès general a les taxes d’ocupació, del vaixell, del passatge i de la mercaderia.


Altres qüestions

Pel que fa a l’interès legal dels diners i interès de demora tributari, s’estableix que per al 2021 serà d’un 3% i 3,75%, respectivament, no sofrint variació respecte l’any anterior.

Quant a l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) les quanties es veuen incrementades respecte d’anys anteriors i són les següents: (i) diari 18,83 euros; (ii) mensual 564,90 euros; (iii) anual 6.778,80 euros i (iv) en els supòsits en què la referència al salari mínim interprofessional ha estat substituïda per la referència al IPREM serà de 7.908,60 euros.

Finalment, en la disposició addicional seixantena sisena de la Llei 11/2020 es relacionen les activitats i programes que es consideren com a prioritàries de mecenatge i s’estableixen diferents beneficis fiscals aplicables a diversos esdeveniments que es qualifiquen com d’excepcional interès públic.