Mesures urgents per a la defensa de l’ocupació

Defensa del empleo
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig de 2021 (BOE de 28/05/2021).

Vigent a partir del 28.05.2021

PRÒRROGA DELS ERTOS 

ERTOS PER FORÇA MAJOR basats en l’Article 22 del Reial decret llei 8/2020: ES PRORROGUEN AUTOMÀTICAMENT FINS Al 30 DE SETEMBRE DE 2021.

ERTOS PER LIMITACIÓ DE L’ACTIVITAT, autoritzats a l’empara del RD-llei 30/2020 o RD llei 2/2021: ES PRORROGUEN AUTOMÀTICAMENT FINS Al 30 DE SETEMBRE DE 2021.

ERTOS PER IMPEDIMENT DE L’ACTIVITAT: ES MANTENDRAN VIGENTS EN ELS TERMINIS RECOLLITS EN LES RESOLUCIONS ESTIMATÒRIES.

NOUS ERTOS  

ERTO de Força Major per Limitació o Impediment de l’Activitat: es poden sol·licitar nous Expedients a partir de l’1 de juny de 2021 i fins al 30 de setembre de 2021.

ERTO ETOP per causes vinculades al COVID-19: Als Expedients iniciats després de l’entrada en vigor d’aquest RD-llei, i fins al 30 de setembre de 2021 els resultaran d’aplicació els procediments simplificats previstos en l’article 3 del RD-llei 30/2020.

TREBALLADORS FIXOS DISCONTINUS. INCORPORACIÓ ALS ERTO

Les empreses hauran d’incorporar efectivament a les persones amb contracte fix discontinu i a aquelles que fan treballs fixos i periòdics que es repeteixin en dates certes durant el període teòric de crida, entès com aquell corresponent al treball efectiu desenvolupat per cadascuna d’elles entre l’1 de JUNY i el 30 de SETEMBRE de 2019.

En el cas en què, per causa de les restriccions sanitàries, les persones treballadores referides en l’apartat anterior no puguin desenvolupar activitat efectiva en el període de crida indicada, hauran de ser afectades en aquest moment en els ERTO vigents a l’entrada en vigor d’aquesta norma, o autoritzats amb posterioritat a aquesta, i mantenir-se en aquesta situació fins a la seva reincorporació efectiva, o fins a la data d’interrupció de la seva activitat, dins del període referit.

Les empreses disposen d’un TERMINI DE 15 DIES des de l’afectació per a sol·licitar, de no haver-se fet prèviament, la incorporació d’aquestes persones a l’ERTO davant l’Autoritat Laboral, i per a tramitar la sol·licitud col·lectiva de prestacions davant el SEPE.

  

EXONERACIONS EN LA COTITZACIÓ DE QUOTES EMPRESARIALS DE SEGURETAT SOCIAL

  1. Aplicables exclusivament a Empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura per ERTES i una reduïda taxa de recuperació, segons relació Codis CNAE en Annex:

I.a) Empreses amb ERTO de FORÇA MAJOR prorrogat fins al 30 de Setembre de 2021.

I.b) Empreses amb ERTO ETOP vigent, autoritzat a l’empara de l’Article 23 del RD-llei 8/2020, que ja haguessin tingut dret a les exempcions.

I.c) Empreses que transitin d’un Expedient de FORÇA MAJOR a un Expedient ETOP.

Amb menys de 50 treballadors a 29-02-2020:

Exoneració del 95% durant els mesos de Juny, Juliol, Agost i Setembre, respecte a treballadors que reiniciïn o hagin reiniciat la seva activitat, pels períodes i percentatges de jornada treballats a partir de l’1 de Juny de 2021.

Exoneració del 85% durant els mesos de Juny i Juliol i Agost, i del 70% al setembre, respecte dels treballadors amb les seves activitats suspeses entre l’1 de Juny i el 30 de Setembre, en els períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió.

Amb 50 o més treballadors d’alta el 29-02-2020:

Exoneració del 85% durant els mesos de Juny, Juliol, Agost i Setembre, en reinici.

Exoneració del 75% durant els mesos de Juny, Juliol i Agost, i del 60% al setembre, en suspensió.

  1. Expedients de Força Major per IMPEDIMENT o LIMITACIÓ de l’activitat:

Es manté del dret a exoneracions entre l’1 de Juny i el 30 de Setembre de 2021, exclusivament en els períodes i percentatges de jornada de les persones treballadores afectades per la suspensió.

Les empreses que vegin impedida la seva activitat entre juny i setembre per restriccions administratives per a lluitar contra la pandèmia podran sol·licitar un ERTO per IMPEDIMENT durant el període de tancament. Les exoneracions són del 100% i del 90% per a empreses amb menys de 50 treballadors i més de 50 treballadors, respectivament.

En els supòsits de LIMITACIÓ de l’activitat, es redueixen els beneficis a la cotització, quedant en el 85% en els mesos de Juny i Juliol de 2021 i el 75% durant els mesos d’Agost i Setembre de 2021, per a empreses amb menys de 50 treballadors a 29-02-2020. Amb un major volum de treballadors, els percentatges queden en el 75% en els mesos de Juny i Juliol de 2021, i el 65% durant els mesos d’Agost i Setembre de 2021.

EXCLUSIONS: Estaran excloses de l’aplicació d’exoneracions de ERTOS les següents empreses:

  • Empreses amb domicili fiscal en paradisos fiscals.
    Empreses que hagin realitzat repartiment de dividends.

SALVAGUARDA DE L’OCUPACIÓ 

L’obligació en matèria de manteniment de l’ocupació serà aplicable d’acord amb els previst en l’article 5 del RD-llei 30/2020, en relació als períodes anteriors, i amb el qual es deriva dels beneficis recollits en la nova norma, de conformitat amb els terminis corresponents.

ALTRES

Es mantenen les limitacions en matèria d’hores extres, noves contractacions i externalitzacions que no puguin ser motivades.

Es manté la interrupció del còmput en la durada dels contractes temporals i de formació, pels períodes de suspensió per afectació en ERTO.

Es prorroga fins al 30 de Setembre de 2021 la impossibilitat de realització d’acomiadaments per causes objectives vinculades al COVID-19.

Barcelona, 31 de maig de 2021.

Aquest document té exclusivament valor orientatiu.

Per a qualsevol decisió, contactin amb els nostres professionals.