ley crea y crece

La norma que ha de ser aprovada al Senat en els propers dies, contempla també una bateria de mesures per impulsar el creixement de les pimes a través de la millora i la reducció d’obstacles regulatoris i financers, així com per lluitar contra la morositat comercial, estenent l’ús de la factura electrònica o prohibint l’accés a subvencions públiques a les empreses que no compleixen els terminis legals de pagament, entre altres.

Amb la nova llei es potencien els instruments de financiació alternativa al crèdit bancari per a les empreses, com el crowdfunding o financiació participativa, la inversió col·lectiva i el capital risc.

Crear una societat amb 1 euro

Amb aquesta Llei, s’estableix la possibilitat de constituir una Societat de Responsabilitat Limitada amb un capital social d’1 euro, davant el mínim legal de 3.000 euros establert fins ara, permetent a les empreses utilitzar aquests recursos en usos alternatiu i facilitant la creació de nous negocis. 

Així mateix, es facilita la constitució telemàtica d’empreses a través de la finestreta única del Centre d’Informació i Xarxa de Creació d’Empreses (CIRCE), el que garanteix una reducció en els terminis per a la seva creació i dels costos notarials i registrals.

Crowdfunding

La Llei Crea i Creix adapta la regulació nacional a la normativa europea, introduint més flexibilitat perquè les plataformes de crowdfunding prestin els seus serveis a Europa. A més, es reforça la protecció dels inversors i es permet la creació de vehicles per agrupar als inversors i així reduir costos de gestió. D’altra banda, per ampliar l’univers de projectes empresarials elegibles s’eleven els llindars d’inversió per projecte de 2 a 5 milions d’euros, i es modifiquen els límits d’inversió per projecte per a inversors minoristes, que passen a se​r el més alt entre 1.000 euros o el 5% de la riquesa.

Regulació de les activitats econòmiques

El marc regulatori de les activitats econòmiques millora substancialment en simplificar la legislació existent, eliminar regulacions innecessàries i establir procediments més àgils.

Per això, es modifica la Llei de mesures de liberalització del comerç, ampliant-se el catàleg d’activitats econòmiques exemptes de llicència. S’incorporen al llistat de la normativa bàsica estatal les activitats que hagin estat considerades innòcues com a mínim per una comunitat autònoma.

Noves mesures per lluitar contra la morositat

Per això, s’estén l’obligació d’expedir i remetre factura electrònica en totes les relacions comercials a empreses i autònoms, el que garantirà una major traçabilitat i control de pagaments. Aquesta mesura, a més de reduir els costos de transacció i suposar un avenç en la digitalització de la operativa de les empreses, permetrà obtenir informació fiable, sistemàtica i àgil dels terminis efectius de pagament, requisit imprescindible per reduir la morositat comercial.