Fiscalidad Startups y Pymes
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Fiscalitat en startups i pimes

En aquest segon article sobre les Startups, ens centrarem en els aspectes i avantatges a les quals poden accedir aquest tipus d’empreses i els seus inversors.

Diferències entre Startup i Pime

Com ja vam comentar, la diferència entre una Startup i una Pime radica més en la seva ideologia que en una base legal, ja que, a Espanya a l’espera dels possibles canvis que puguin arribar amb el recent Avantprojecte de llei de foment de l’ecosistema de les empreses emergents aprovat el mes de juliol, les Startups no estan regulades generant-se cap diferenciació, així que analitzarem la fiscalitat per a aquest tipus d’empreses:

A continuació, respecte a les seves obligacions tributàries, en les declaracions d’IVA i IRPF no existeix cap diferència, però en l’Impost de societats hi ha tota una sèrie d’avantatges. 

Avantatges per a les Startups i Pimes

El tipus general de l’Impost de societats a Espanya és del 25%.  Les Societats de nova creació, si compleixen uns certs requisits, tributen al tipus reduït del 15% en el primer exercici amb base imposable positiva.

En el següent exercici immediatament posterior, els requisits que han de complir per a poder tributar al 15% estan regulats en l’Article 29 de la Llei Impost de societats 27/2014 i són:

 • Que l’entitat s’hagi constituït a partir de l’1 de gener de 2015.
 • Que realitzi activitats econòmiques.

Motius d’exclusió

També existeixen motius d’exclusió que impedeixen que una empresa que compleixi tots dos requisits pugui acollir-se a aquesta tributació reduïda:

 • Que s’hagi exercit amb anterioritat, per si o per altres persones vinculades, l’activitat objecte de l’entitat de nova creació.
 • Que l’entitat formi part d’un grup de societats. (Art. 42 del Codi de Comerç)
 

És important destacar que no existeix un límit de volum de negoci per a la seva aplicació, i en el cas que aquest sigui inferior a 10 milions d’euros anuals, també es podran acollir als avantatges fiscals per a entitats de reduïda dimensió, regulades en l’Article 101 fins al 105 de la Llei Impost de societats 27/2014 que són: 

 • Llibertat d’amortització si existeix increment de la plantilla mitjana.
 • Amortització total per a béns d’escàs valor.
 • Amortització accelerada dels elements nous de l’immobilitzat material, de les inversions immobiliàries i de l’immobilitzat intangible, sent aquesta el doble de la lineal màxima.
 • Deducció de l’1% dels deutors existents en concepte de pèrdues per deterioració dels crèdits per possibles insolvències de deutors.
 • Aplicació de la reserva d’anivellament, que consisteix en una minoració de fins al 10% de la Base Imposable.

Altres avantatges

A més, existeixen altres deduccions i avantatges que, per les seves característiques, habitualment poden acollir-se les Startups i Pimes de nova creació:

 • Aplicació del règim especial d’arrendament financer: permet aplicar el triple del coeficient màxim d’amortització.
 • Pel seu fort llaç amb la innovació: deducció per activitats d’I+D+I.
 • Pel seu constant creixement: deducció per creació d’ocupació.

Inversors en societats de nova creació

Els inversors en societats de nova creació també poden aplicar-se beneficis fiscals complint uns certs requisits:

 • Poden reduir la seva tributació com a persona física amb la Deducció per inversió en empreses de nova creació, concretament, tindran una deducció del 30% de les quantitats invertides en el moment de la seva constitució i en les ampliacions de capital que es produeixin en els pròxims tres anys, amb el límit de la deducció d’una base de 60.000 euros anuals, si compleix els següents requisits:
  • Les accions o participacions s’han d’adquirir en la constitució de la societat o en una ampliació de capital en els 3 anys següents.
  • La inversió ha de romandre en el patrimoni del comprador per un termini superior a 3 però inferior a 12 anys.
  • El percentatge de participació de la societat no pot ser de més del 40%.
  • L’activitat de la societat ha de ser nova.
 

La gestió fiscal, sobretot a l’inici d’una activitat, té una gran complexitat. Per aquest motiu, és important estar ben assessorat.

Si necessites ajuda amb la creació o les obligacions de la teva empresa, has de saber que des de FLM Experts Legals i Comptables podem ajudar-te a complir amb les obligacions tributàries, la contractació de treballadors, la redacció de contractes amb inversors, així com tenir un bon control de l’estat financer de la societat i la seva tresoreria amb el reporti comptable, i reduir la càrrega fiscal analitzant els avantatges aplicables a la teva societat i activitat.

Fiscalidad Startups y Pymes