La Llei 11/2021 modifica el tractament als pagaments en efectiu

Pagos
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Règim transitori. 

Àmbit d’aplicació.

El límit màxim quan alguna de les parts intervinents actuï en qualitat d’empresari o professional, s’estableix en 1.000 € o el seu contravalor en moneda estrangera. L’import serà de 10.000 € o el seu contravalor en moneda estrangera, quan el pagador sigui una persona física que justifiqui que no té domicili fiscal a Espanya i no actuï en qualitat d’empresari o professional.

La nova redacció serà aplicable a tots els pagaments efectuats a partir de l’11.07.2021, encara que es refereixin a operacions concertades amb anterioritat a la modificació.

Infraccions i sancions

La base de la sanció serà la quantia pagada en efectiu en les operacions d’import igual o superior a 1.000 € o 10.000 €, o el seu contravalor en moneda estrangera, segons sigui el cas. La sanció consistirà en una multa pecuniària proporcional al 25% de la base de la sanció, tret que sigui aplicable la reducció del 50% per pagament en qualsevol moment posterior a la proposta de sanció, però previ a la notificació de la resolució.

La interposició del recurs contenciós administratiu suposarà la pèrdua de la reducció aplicada, que s’exigirà sense més tràmit que la notificació a l’interessat.

La nova redacció serà d’aplicable als procediments sancionadors que s’iniciïn a partir de l’11.07.2021. La nova reducció de la sanció per pagament en període voluntari s’aplicarà a les sancions exigides amb anterioritat a la seva entrada en vigor, sempre que no hagin estat recorregudes i no hagin adquirit fermesa.

També s’aplicarà la reducció si concorren les següents circumstàncies:

  • a) Que, des de la seva entrada en vigor i abans de l’1 de gener de 2022, l’interessat acrediti davant l’Administració competent el desistiment del recurs interposat contra la sanció. Aquesta acreditació s’efectuarà amb el document de desistiment que s’hagués presentat davant l’òrgan competent per a conèixer del recurs.
 
  • b) Que en el termini de l’apartat 2 de l’article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, obert amb la notificació que a aquest efecte realitzi l’Administració després de l’acreditació d’aquest desistiment, s’efectuï l’ingrés de l’import restant de la sanció.
Pagos en efectivo Ley