Informació per a contribuents afectats per ERTO al 2020 de cara a la campanya de renda 2020

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Font: AEAT.

L’Agència Tributària posa a partir d’avui a la disposició dels contribuents els  habituals serveis d’assistència previs a l’inici de la Campanya de Renda, que aquest  any comença el 7 d’abril i s’estendrà fins al 30 de juny. Així, des d’avui s’ofereix  la possibilitat d’obtenir anticipadament el número de referència per a la  presentació de la declaració i també es comencen a publicar en la web de la  Agència els primers continguts informatius de la campanya.  

Amb el mateix objectiu d’ajudar els contribuents a preparar amb temps la  presentació de la declaració, igual que altres anys es posa a la disposició de els  contribuents de manera anticipada la possibilitat de consultar les seves dades fiscals.  

A fi de facilitar la posterior presentació de la declaració, el present  document ofereix una sèrie de recomanacions i informació explicativa per a un  col·lectiu específic, com és el dels prop de 3.500.000 contribuents que el  passat any van ser perceptors de prestacions del Servei Públic d’Ocupació Estatal  (SEPE) per haver estat immersos en procediments de regulació temporal de  ocupació (ERTO).  

Per a aquest col·lectiu (cal recordar que les prestacions per ERTO són rendiments de  treball subjectes a IRPF i no exempts), la problemàtica pot venir donada per dues  situacions:

  • possibilitat de resultar obligats a presentar declaració en comptar amb dos pagadors, el seu ocupador i el propi SEPE i/o 
  • haver rebut abonaments del SEPE no procedents (cobrament d’una percepció diferent de la que els correspon)  
 

L’Agència Tributària, de qualsevol forma, realitzarà un enviament de cartes informatives a aquells perceptors d’ERTO que no presentessin declaració en la Campanya de  Renda anterior i reforçarà l’assistència personalitzada per a facilitar la presentació de  la declaració i la resolució de dubtes a tots els perceptors d’aquestes prestacions  del SEPE que ho necessitin.

1.- Efecte d’un segon pagador en la declaració de  Renda (ocupador + SEPE)

Amb caràcter general, els contribuents han de presentar declaració per IRPF  quan els seus rendiments del treball superen els 22.000 euros. Ara bé, quan  compten amb dos o més pagadors –seria el cas d’un ocupador i del SEPE–, aquest  límit es redueix a 14.000 euros si l’import percebut pel segon i restants  pagadors supera els 1.500 euros. L’any passat uns 327.000 contribuents  afectats per ERTO han passat a estar obligats a declarar per aquest motiu (dos  pagadors i el segon d’ells amb import superior a 1.500 euros). 

El SEPE no té obligació de retenir quan les quanties que ha abonat durant el  any no superen els 14.000 euros, encara que el contribuent pot sol·licitar en el seu  moment que se li retingui o se li apliqui un percentatge major de retenció, més  ajustat a la tributació efectiva que ha de suportar en funció del global dels seus  ingressos en l’exercici. 

Cal tenir en compte que les retencions, en la mesura en què puguin estar  ajustades als ingressos del contribuent en el conjunt de l’any, simplement anticipen l’impost que finalment ha de pagar aquest contribuent. El contribuent  no obligat a declarar també suporta l’IRPF a través de les retencions mensuals. 

La reducció de les quanties establertes per a estar obligat a declarar quan existeixen  dos pagadors s’estableix a fi de que dos contribuents amb els mateixos  rendiments de treball subjectes a IRPF suportin el mateix impost final, amb  independència del nombre de pagadors.

Això es pot apreciar en el següent exemple, on el contribuent amb dos  pagadors suporta un impost final molt similar al del cas d’un únic pagador.

 

Contribuent amb ingressos bruts de 21.000 euros (Nascut en 1970, sense discapacitat, amb contracte general i solter sense fills)

Situació 1: Un pagador 

Ingressos bruts:

o Empresa ’A’: 21.000 euros 

Retencions:

o Empresa ‘A’: 2.578,8 euros 

Declaració:

o No està obligat a presentar declaració i no la presenta

Impost final: 

o 2.578,8 euros

Situació 2: Dos pagadors 

Ingreswos bruts:

o ‘Empresa ‘A’: 16.000 euros 

o SEPE: 5.000 euros 

Retencions:

o Empresa ‘A’: 859,2 euros 

o SEPE: No retiene 

Declaració:

o A ingressar, 1.645,27 euros 

Impost final: 

o 2.504,47 euros 

(la suma de 859,2 y 1.6545,27)

2.- Percepció d’abonaments no procedents

La situació del contribuent en el cas que el SEPE hagi realitzat un abonament  superior al que correspon, a l’efecte de declaració en la Campanya de Renda, serà  diferent en funció de si el SEPE ha iniciat/completat ja l’expedient de  reintegrament d’aquest excés en el moment en què el contribuent present la seva  declaració, o si encara l’expedient de reintegrament no s’ha iniciat. 

Com es veurà en un exemple més endavant, fins i tot en aquest segon supòsit, si el  contribuent pot conèixer la quantitat que ha de retornar al SEPE podrà presentar la  declaració amb un resultat, en termes d’impost final, igual al qual realment correspon. 

Es recomana que si el contribuent desconeix la quantitat que ha de retornar,  consulti al SEPE la quantia exacta o aproximada d’aquesta devolució que ha de realitzar.  Alternativament, pot esperar que avanci la Campanya de Renda, augmentant així  la possibilitat de rebre la notificació del SEPE amb la quantitat a retornar.

L’Agència Tributària ve mantenint contactes amb el SEPE per a anar rebent  fitxers amb dades actualitzades periòdicament, a mesura que el SEPE va gestionant  expedients de reintegrament de quantitats abonades en excés. Cal tenir en compte  que Renda Web permet actualitzar la informació disponible cada vegada que s’inicia la  sessió en la web, de manera que el contribuent podrà saber al llarg de la  campanya si la informació ha estat modificada.

Existeixen dos supòsits bàsics:

A) Que el reintegrament del pagament en excés pel SEPE ja s’hagi produït en 2020. En tal cas, a l’Agència Tributària ja li constarà la quantitat correcta, aquest import correcte apareixerà reflectit en les dades fiscals i el contribuent presentarà la seva declaració normalment a partir d’aquestes dades, sense haver de sol·licitar rectificacions posteriors.

B) Que el reintegrament del pagat en excés pel SEPE no s’hagi produït en 2020. En aquest cas és necessari distingir dues alternatives: 

o Que el SEPE ja hagi iniciat el procediment de regularització: 

El SEPE ho comunicarà a l’Agència Tributària i en les dades fiscals la Agència informarà el contribuent dels dos imports, l’inicialment abonat pel SEPE i el de la devolució ja practicada, o pendent de realitzar pel contribuent al SEPE. Si el contribuent està de  acord amb les quanties a reintegrar al SEPE, podrà traslladar aquesta  informació a Renda Web i presentarà la seva declaració normalment, sense  haver de sol·licitar rectificacions posteriors. En tot cas, el contingut de la casella és modificable pel contribuent si no està d’acord amb l’import.

o Que el SEPE no hagi iniciat el procediment de regularització: 

En aquest altre supòsit, si el SEPE ha comunicat a l’Agència Tributària  que ha detectat quanties indegudament percebudes, l’Agència informarà el contribuent en dades fiscals que existeix una quantitat pendent de devolució al SEPE, però no podrà concretar la seva quantia a el no conèixer-la. Figurarà en Renda Web l’apartat corresponent a quanties indegudament percebudes pagades pel SEPE per ERTO, però sense import.    

Les situacions que es donaran en els diferents supòsits es poden apreciar en el  següent exemple.

 

Contribuent amb ingressos bruts de 42.000 euros (Nascut en 1970, sense discapacitat, amb contracte general i solter sense fills)

o 30.000 procedeixen del l’ocupador

o 12.000 del SEPE 

7.000 euros del SEPE és el que hauria d’haver rebut el contribuent – 5.000 euros del SEPE són indeguts

De no existir pagament indegut (és a dir, si s’hagués percebut en total 37.000  euros bruts), l’impost final del contribuent seria de 6.686,99 euros

Situació A: Reintegrament al 2020 

El SEPE ja ha iniciat el procediment de regularització, o aquesta quantitat fins i tot ja  ha estat retornada pel contribuent 

Efecte en Campanya de Renda:

o L’Agència recollirà en dades fiscals el pagament correcte del SEPE (7.000 euros)

o La declaració serà a ingressar per la no retención del SEPE sobre 7.000 euros.

o L’impost final serà el que correspon, 6.686,99 euros

Situació B: No reintegrament al 2020 

El SEPE no ha comunicat de moment al contribuent el pagament indegut de  5.000 euros

Efecto en Campanya de Renda:

o L’Agència Tributària informarà el contribuent en les dades fiscals que haurà de realitzar una devolució al SEPE, però no podrà informar de la quantia al no tenir encara constància d’ella. Sorgeixen dues possibilitats

Si el contribuent coneix l’import que ha de tornar al SEPE, pot reduir els ingressos a declarar en aquesta quantia (declarar 37.000 euros bruts) i la situació B seria equivalent a l’A.

 

Si no coneix l’import, o en tot cas opta per esperar a que el SEPE li notifiqui, la declaració resultarà a ingressar una quantitat major que la de la situació A i la suma de retencions i quota sumarà 8.302,64 euros. Posteriorment, quan ja conegui les quantitats exactes a reintegrar al SEPE, podrà sol·licitar a l’Agència Tributària una rectificació de la declaració per tal de recuperar el que s’ha abonat de més a l’Agència, de manera que l’impost final sigui el de la situació A, els 6.686,99 euros.

coneix l’import 

por esperar a que el SEPE le notifique, la 

que debe devolver 

declaración resultará a ingresar una cantidad 

al SEPE, puede 

mayor que la de la situación A y la suma de 

reducir los ingresos 

retenciones y cuota sumará 8.302,64 euros 

a declarar en esa 

Posteriormente, cuando ya conozca las 

cuantía (declarar 

cantidades exactas a reintegrar al SEPE, podrá 

37.000 euros  

solicitar a la Agencia Tributaria una 

brutos) y la  

rectificación de la declaración para recuperar 

situación B sería  

lo abonado de más a la Agencia, de manera 

equivalente a la A 

que el impuesto final sea el de la situación A, 

los 6.686,99 euros