Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques

Impuesto sobre activos no productivos personas jurídicas – Modelo 540

S’entén que els actius no són productius, als efectes d’aquest impost, en qualsevol dels supòsits següents:

  1. a) Si se’n cedeix l’ús de manera gratuïta als propietaris, socis i partícips del subjecte passiu o a persones vinculades a aquests, directament o per mitjà d’entitats participades per qualsevol d’ells, i que els destinen totalment o parcialment a l’ús propi o a l’aprofitament privat, tret que utilitzar-los constitueixi rendiment en espècie, d’acord amb el que disposa la normativa de l’impost sobre la renda de les persones físiques, i hagi tributat efectivament per aquest concepte. S’entén que hi ha tributació efectiva quan el contribuent ha presentat la declaració corresponent a la retribució en espècie corresponent abans que s’hagi iniciat un procediment de verificació de dades, de comprovació limitada o d’inspecció. En el cas que el bé s’utilitzi parcialment per a finalitats particulars, es considera actiu no productiu només la part o proporció que es destina a aquestes finalitats.
  2. b) Si se’n cedeix l’ús, mitjançant preu, als propietaris, socis i partícips del subjecte passiu o a persones vinculades a aquests, directament o per mitjà d’entitats participades per qualsevol d’ells, i que els destinen totalment o parcialment a l’ús propi o a l’aprofitament privat, llevat que els propietaris, socis, partícips o persones vinculades satisfacin per la cessió del bé el preu de mercat i acreditin capacitat econòmica. Es consideren actius productius els que són arrendats a preu de mercat als propietaris, socis i partícips o a persones vinculades a aquests, o a entitats participades per qualsevol d’ells, i que es destinen a l’exercici d’una activitat econòmica. Per a acreditar el preu de mercat, es pot aportar, entre altres mitjans de prova, valoracions emeses per professionals competents d’acord amb la naturalesa del bé. En el cas que el bé sigui utilitzat parcialment per a finalitats particulars, es considera actiu no productiu només la part o proporció que es destina a aquestes finalitats.
  3. c) Si no estan afectes a cap activitat econòmica o de servei públic. Són actius afectes a una activitat econòmica els que, com a factor o mitjà de producció, s’utilitzen en l’explotació de l’activitat econòmica del subjecte passiu. A aquests efectes:

No es considera actiu no productiu el que, essent susceptible de ser productiu i restar afecte a l’activitat del subjecte passiu, roman temporalment no afecte. Es considera que aquest actiu és no productiu i que, per tant, resta subjecte a l’impost si passats dos anys des de la seva adquisició o desafectació, no ha estat efectivament afectat a l’activitat del subjecte passiu, llevat de prova en contra o de prova de causa de força major. En el cas dels béns immobles, el termini és de cinc anys.


Quan el subjecte passiu realitzi l’activitat d’arrendament d’immobles sense ser-ne l’activitat principal, aquesta es considera activitat econòmica malgrat que no es compleixi el requisit de persona contractada sempre que s’acrediti la ineficiència econòmica del compliment d’aquest requisit. 

Si vols saber-ne més, pots posar-te en contacte directament amb nosaltres.

Impuesto sobre activos no productivos personas jurídicas – Modelo 540