Fiscalitat de les criptomonedes i noves obligacions d’informació derivades del Projecte de Llei de lluita contra el frau.

Fiscalidad de las criptomonedas
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

A causa de l’auge de les criptomonedas, Hisenda posa el punt de mira a les transaccions realitzades amb moneda virtual, per la qual cosa resulta convenient saber com tributa aquest complex actiu digital. A més, el Projecte de Llei de lluita contra el frau fiscal, la tramitació del qual es troba al Senat, establirà noves obligacions d’informació en cas de resultar finalment aprovat.
Analitzem diferents supòsits i el seu impacte en la fiscalitat i les obligacions d’informació.

Tinença de bitcoins

IP

Obligació de declarar juntament amb la resta de béns, de la mateixa forma que es faria amb un capital en divises pel seu valor equivalent en euros a 31 de desembre de cada any.

Operacions de Compra i venda.

IRPF

Si es realitza al marge d’una activitat econòmica, tributaran com a guanys o pèrdues patrimonials imputables al període impositiu en què es procedeixi al lliurament de les monedes, amb independència del moment en què es percebi el preu de venda. Si, per contra, suposa l’ordenació de mitjans de producció i recursos humans amb la finalitat d’intervenir en la producció, les rendes derivades de tals operacions tindran la consideració d’activitats econòmiques.

IVA

Subjecció a l’IVA per tenir el consultant la condició de subjecte passiu, si bé la transmissió està exempta.

IAE

Si la venda es realitza a través de màquines de vending o caixers, es classifica en l’epígraf 969.7 de la secció primera “Altres màquines automàtiques”.

Si la compra-venda es realitza a través del desenvolupament i explotació d’una aplicació web pròpia, ha de classificar-se en l’epígraf 831.9 de la secció primera “Altres serveis financers n.c.o.p.”.

Cobrament d’una comissió en la realització d’operacions de compra i venda de moneda virtual.

IRPF

Si les citades despeses s’originen per la realització d’aquestes operacions, guardant, per tant, relació directa amb les mateixes i són satisfets pel consultant, seran computables per a determinar els respectius valors d’adquisició i de transmissió.

IS

Formaran part de la base imposable els ingressos reportats en cada període impositiu derivats dels serveis prestats per la consultant en concepte de comissió.

Intercanvi de monedes virtuals diferents o a canvi d’euros.

IRPF

Aquest intercanvi, realitzat al marge d’una activitat econòmica, dóna lloc a una alteració en la composició del patrimoni, ja que se substitueix una quantitat d’una moneda virtual per una quantitat d’una altra moneda virtual diferent, i en ocasió d’aquesta alteració es posa de manifest una variació en el valor del patrimoni materialitzada en el valor de la moneda virtual que s’adquireix en relació amb el valor al qual es va obtenir la moneda virtual que es lliura a canvi. En conseqüència, dóna lloc a un guany o pèrdua patrimonial que s’integra en la base imposable de l’estalvi.

Retribució satisfeta, en moneda virtual convertible en diners en compte bancari o intercanviable en targetes regal, als usuaris per la cessió de dades personals.

IRPF

Aquest intercanvi, realitzat al marge d’una activitat econòmica, dóna lloc a una alteració en la composició del patrimoni, ja que se substitueix una quantitat d’una moneda virtual per una quantitat d’una altra moneda virtual diferent, i en ocasió d’aquesta alteració es posa de manifest una variació en el valor del patrimoni materialitzada en el valor de la moneda virtual que s’adquireix en relació amb el valor al qual es va obtenir la moneda virtual que es lliura a canvi. En conseqüència, dóna lloc a un guany o pèrdua patrimonial que s’integra en la base imposable de l’estalvi.

Retencions

No procedirà realitzar retenció respecte a aquest guany patrimonial pel fet que no es tracta de cap de les rendes que l’article 75 RIRPF sotmet a retenció o ingrés a compte.

Venda de moneda digital per no residents.

IRNR

S’entendrà que la moneda virtual està situada en territori espanyol quan en aquest territori radiqui l’entitat amb la qual es realitza aquest servei d’emmagatzematge, ja que l’accés als “bitcoin” requerirà l’accés a la pàgina web de l’entitat i, per tant, la necessària participació d’aquesta última.

Cripto