Dates de presentació i pagament de les principals obligacions tributàries estatals, periòdiques o no, en el mes vinent d’abril de 2022

Fechas de presentación y pago de las principales obligaciones tributarias estatales, periódicas o no, en el próximo mes de abril de 2022:

Fins el 20 de abril

RENDA I SOCIETATS


Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.


Març 2022. Grans empreses: 111, 115, 123,

Primer trimestre 2022: 111, 115, 123, 216

Pagaments fraccionats Renta –Primer trimestre 2022:

Estimació directa: 130

Estimació objectiva: 131

IVA


Març 2022. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Primer trimestre 2022. Auto-liquidació: 

Primer trimestre 2022. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

HOTELS I LLOGUERS TURISTICS Model 950
Hi ha dos terminis de presentació i ingrés de l’autoliquidació:

                 – De l’1 al 20 d’abril de 2022. Termini per a autoliquidar les estades realitzades del 1 d’octubre de l’any anterior (2021) a el 31 de març de l’any en curs. (2022)

                – De l’1 al 20 d’octubre
. Termini per a autoliquidar les estades realitzades de l’1 d’abril al 30 de setembre del mateix any.

Fins el 30 de abril

Març 2022. Auto-liquidació: 303

Terminis per domiciliació bancària

Els principals models i terminis generals de presentació d’autoliquidacions amb domiciliació bancària de pagament són els següents (si el venciment del termini de presentació coincideix amb un dia inhàbil, el termini finalitza el primer dia hàbil següent i el termini de domiciliació bancària s’ampliarà amb caràcter general el mateix nombre de dies que resulti ampliat el termini de presentació d’aquesta declaració):

Models 111, 115, 117, 123, i 216 (obligació trimestral): 1 al 15 de abril.

Models 111, 115, 117, 123, 124, 216 (obligació mensual): 1 al 15 de abril. 

Models 130 i 131 (obligació trimestral): del 1 a 15 de abril.

Models 303 (obligació mensual): 1 al 25 de abril.

Model 303 (obligació trimestral): 1 al 15 de abril.

Dates de campanya de Renda i Patrimoni

Els recordem les dates per a confeccionar la seva declaració de Renda 2021:

  • 6 d’abril fins al 30 de juny de 2022: presentació per Internet de les declaracions de Renda i Patrimoni 2021.

Contacta’ns!