Exempció IRPF treballs Administradors i Consellers

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

S’ha fet pública una sentència de l’Audiència Nacional que ha estimat la possibilitat de l’aplicació de l’exempció de l’article 7.p) de la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (LIRPF) a Administradors societaris i consellers, establint que tal condició no obsta, de per si mateix, a aquest benefici fiscal.

Per a l’aplicació de l’exempció, la norma requereix que els treballs es realitzin físicament a l’estranger, i que el destinatari d’aquests sigui una entitat estrangera. Malgrat que la LIRPF qualifica les retribucions dels Administradors i membres del Consell d’Administració com a rendiments del treball, racionalment, tant la Direcció General de Tributs com els tribunals havien denegat l’aplicació de l’exempció per treballs desenvolupats a l’estranger per Administradors, doncs al no ser de naturalesa laboral la relació amb la mercantil -per no concórrer en la prestació les notes d’alienitat i dependència- la referida exempció no es considerava aplicable en cap cas a aquests càrrecs societaris.

L’Audiència Nacional ha conclòs ara, en canvi, que els consellers i administradors que hagin prestat els seus serveis per a una companyia fora d’Espanya tenen dret a gaudir de l’exempció, perquè la naturalesa de la relació -ja sigui laboral o mercantil-, que uneix al perceptor dels rendiments del treball amb l’entitat resident ocupadora, no pot convertir-se en un element determinant per a aplicar aquesta exempció, atès que el veritablement rellevant és que el perceptor dels rendiments del treball sigui una persona física amb residència fiscal a Espanya, i que realitzi efectivament en l’estranger treballs per a una empresa o entitat no resident o un establiment permanent radicat a l’estranger.