El Ple del TC declara la inconstitucionalitat i nul·litat dels articles 107.1 segon paràgraf, 107.a) i 107.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals

Pleno del TC declara la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1

Circular Informativa

A data 26 d’octubre de 2021, el Tribunal Constitucional ha dictat una sentència per la qual acorda declarar la inconstitucionalitat i nul·litat dels articles 107.1 –segon paràgraf–, 107.2.a) i 107.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, relatiu al mètode de determinació de la base imposable de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU).

La sentència, que encara no ha estat publicada, considera que els referits articles trobats un mètode objectiu de determinació de la base imposable del IIVTNU, que determina que sempre hagi existit augment en el valor dels terrenys, amb independència que hagi existit aquest increment i de la quantia real d’aquest.

Així mateix, es declara de manera expressa la intangibilitat de les situacions fermes existents abans de la data d’aprovació de la sentència.
Haurem d’analitzar els termes de la sentència i les situacions concretes per a determinar si cap la devolució de l’impost.

Sobre la base de l’exposat, aprofitem l’ocasió per a recordar als nostres clients que l’equip fiscal de FLM i de Litigi Tributari de Crowe Legal i Tributari queda a la seva disposició per a resoldre qualsevol dubte o qüestió que aquestes novetats puguin suscitar.

Pleno del TC declara la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1