El Govern aprova un nou Decret Llei de mesures urgents en matèria tributària

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

El Govern de la Generalitat ha aprovat un nou Decret Llei de mesures urgents en matèria tributària que complementen i concreten altres mesures adoptades durant l’estat d’alarma en relació amb els tributs que gestiona la Generalitat de Catalunya. D’una banda, s’acorda ampliar la moratòria dels terminis de pagament d’aquells impostos que recapta l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), així com el cànon de l’aigua i els cànons de residus, més enllà de la finalització de l’estat d’alarma, concretament fins al 30 de juny de 2020.


D’altra banda, es fixa un nou calendari tributari per a presentar les autoliquidacions de diferents tributs que s’han vist afectats per l’estat d’alarma i per la suspensió temporal de terminis de pagament, que seguidament es detallen:

Impost sobre les estades en establiments turístics

S’ajorna de l’1 de juliol de 2020 fins a l’1 de gener de 2021 l’entrada en vigor de l’increment de les tarifes sobre les estades en aquesta mena d’establiments, previstes en la Llei 5/2020, de 29 d’abril. Així mateix, s’amplia fins a l’1 de gener de 2021, l’aplicació del recàrrec que aprovi l’Ajuntament de Barcelona.

Impost sobre habitatges buits

El termini d’autoliquidació de l’exercici 2019 finalitzarà el 7 de juliol de 2020.

Impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïdes per la indústria

En aquest cas s’acorda que l’import corresponent a l’exercici 2019 s’haurà de liquidar en el període entre l’1 i el 20 de juliol de 2020.

Impost sobre les instal·lacions que afecten el medi ambient

En relació amb aquest tribut s’especifica que l’autoliquidació i els pagaments fraccionats s’hauran de presentar de manera telemàtica a través de la web de l’ATC i l’ingrés es podrà realitzar a través de les entitats col·laboradores.

Impost sobre actius no producti#us de les persones jurídiques

Pel que fa a aquest tribut s’acorda que la quantitat corresponent a l’exercici 2020 s’haurà de fer efectiva entre l’1 i el 31 de juliol de 2020.

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

En aquest cas es preveuen dos supòsits diferents:

  • Per als fets imposables reportats després del 14 de març, el termini d’autoliquidació i ingrés s’inicia el dia 1 de juliol i finalitzarà una vegada transcorregut el mes establert per la pròpia normativa aplicable.
  • Per als fets imposables reportats abans del 14 de març, data en la qual entra en vigor l’estat d’alarma, el termini també s’iniciarà el dia 1 de juliol de 2020 però el contribuent únicament disposarà d’aquells dies que li quedaven pendents abans de l’estat d’alarma segons la normativa aplicable.

Impost sobre Successions i Donacions

Pel que fa a la modalitat de donacions, es distingeixen dos supòsits en funció de quan es va reportar el fet imposable:

  • Quan el fet imposable va succeir abans del 14 de març, el termini s’inicia l’1 de juliol de 2020 i comprèn aquells dies que quedaven per transcórrer segons la normativa de l’Impost.
  • Per als fets imposables que es van produir durant el període d’estat d’alarma i fins al 30 de juny, el termini de presentació del mes s’inicia l’1 de juliol de 2020.

En la modalitat de successions, també es diferencien dos supòsits possibles:

  • Per als fets imposables reportats amb anterioritat al 14 de març, el termini d’autoliquidació s’iniciarà l’1 de juliol de 2020 i comprendrà el temps que, en el moment de la suspensió, restava pendent segons el que s’estableix en la normativa del tribut (6 mesos) més els dos mesos addicionals que es van acordar mitjançant el Decret Llei 11/2020, de 7 d’abril.
  • Per als supòsits reportats amb posterioritat a l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, el termini de presentació serà el previst en la normativa del tribut i el còmput s’iniciarà a partir de l’1 de juliol de 2020.