DECRET LLEI 12/2021, de 18 de maig, relatiu a l’impost sobre les estades en establiments turístics

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

L’article 67.6.a) de l’Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en nom del rei, pel president o
presidenta de la Generalitat.

De conformitat amb el que disposen l’article 6 i concordants de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i vist el Decret 114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat de Catalunya;

D’acord amb això, promulgo el següent

DECRET LLEI

Exposició de motius

Aquest Decret llei conté un article únic i una disposició final.

En l’article únic i en relació amb l’impost sobre les estades en establiments turístics, es posposa fins a l’1 d’octubre del 2021 l’entrada en vigor de les tarifes aprovades per la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. Aquestes tarifes s’havien d’aplicar a partir de l’1 de juny vinent, però la delicada situació econòmica del sector turístic justifica ajornar-ne l’aplicació efectiva per a després de l’anomenada temporada d’estiu, i així afavorir la reactivació del sector.

Atesa la proximitat de la data d’entrada en vigor de les noves tarifes, és imprescindible aprovar de forma immediata aquest Decret llei, per aconseguir els objectius plantejats amb la celeritat que requereix el calendari assenyalat. Aquest objectiu no es podria assolir mitjançant la tramitació d’un procediment legislatiu ordinari.

D’acord amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, el Govern pot dictar disposicions legislatives provisionals sota la forma de decret llei en cas d’una necessitat extraordinària i urgent. En aquest cas, la necessitat és la crisi econòmica i sanitària, que requereix l’adopció urgent de mesures pal·liatives.

En ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a proposta del
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article únic

Impost sobre les estades en establiments turístics. Tarifes

La modificació de les tarifes de l’impost sobre les estades en establiments turístics que s’estableix a l’apartat 3 de l’article 5 de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient té efectes a partir de l’1 d’octubre del 2021.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret llei cooperin en el seu
compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

Barcelona, 18 de maig de 2021

Pere Aragonès i Garcia
Vicepresident del Govern en substitució de la presidència de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda

(21.138.120)