Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

El dissabte 13 de març de 2021, data de la seva entrada en vigor, ha estat publicat al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial decret de llei 5/2021 (d’ara endavant l’RDL). Aquest RDL té per finalitat reforçar la solvència d’aquells autònoms i empreses viables afectats per una intensa caiguda dels seus ingressos degut a la llarga durada de la reducció d’activitat.

S’articula un conjunt de mesures per a mobilitzar una inversió pública de fins a 11.000 milions d’euros. Tres fons addicionals per a finançar ajudes directes, reestructuració de balanços i recapitalització d’empreses i la pròrroga de moratòries fiscals i concursals.  

Les empreses i autònoms destinataris d’aquestes ajudes hauran de complir en el moment de la seva sol·licitud els següents requisits:

Mantenir l’activitat corresponent a les ajudes fins al 30 de juny de 2022.

No repartir dividends durant 2021 i 2022.

No aprovar increments en les retribucions de l’alta direcció durant un període de dos anys des d’aplicació d’alguna de les mesures.

A continuació, destaquem els aspectes més rellevants de cadascuna de les línies d’actuació previstes.

Línia Covid d’ajudes directes a autònoms i empreses (7.000 milions d’euros)

Es crea una nova Línia Covid d’ajudes directes a autònoms i empreses, per a reduir l’endeutament subscrit a partir de març de 2020. Aquestes ajudes es concediran fins al 31 de desembre de 2021.

Aquestes ajudes directes tindran caràcter finalista, emprant-se per a satisfer el deute i realitzar pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com els costos fixos incorreguts pels autònoms i empreses considerats elegibles, prevalent la reducció del nominal del deute amb aval públic, sempre que aquests deutes s’hagin reportat a partir d’1 de març de 2020 i procedeixin de contractes anteriors a l’entrada en vigor d’aquest RDL.

Per al cas de grups consolidats que tributin en l’Impost de societats en el règim de tributació consolidada, el volum d’operacions a considerar per a determinar la caiguda de l’activitat serà el resultat de sumar tots els volums d’operacions de les entitats que conformen el grup.

En cap cas es consideren destinataris aquells empresaris o professionals,  entitats i grups consolidats la declaració dels quals de l’Impost sobre la Renda de les  Persones Físiques, Impost de societats o Impost de la Renda de no Residents  corresponent a l’exercici 2019 hagi resultat negativa, en els termes definits en  l’RDL.  

Línia per a la reestructuració de deute financer Covid (3.000 milions  d’euros).

Adopció de mesures addicionals de flexibilització dels préstecs dotats amb aval  públic, permetent així que aquest finançament s’incorpori als processos de  refinançament i reestructuració pactats entre els bancs i els seus clients. Per a això, es  crea una Línia per a la reestructuració de deute financer COVID, de 3.000  milions d’euros, per a permetre, com a últim recurs després de l’articulació de la resta de  mesures de suport a la solvència, la conversió de part de l’aval públic en  transferències a les empreses i autònoms amb domicili social a Espanya més  afectats per la crisi.  

Fons de recapitalització d’empreses afectades per Covid (1.000 milions  d’euros)  

Per a fer costat a aquelles empreses amb seu social a Espanya viables, però que s’enfronten a problemes de solvència derivats de la COVID-19 i que no poden accedir al fons gestionat per la Societat Estatal de Participacions industrials (SEPI) i  necessiten un reforç addicional de la seva capital després de l’articulació de les mesures previstes  en els apartats anteriors, es crea un nou Fons de recapitalització de  empreses afectades per COVID, dotat amb 1.000 milions d’euros, que serà  gestionat per COFIDES, adscrit al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme a  través de la Secretaria d’Estat de Comerç.  

Els criteris bàsics d’elegibilitat es determinaran per Acord de Consell de  Ministres. En concret, el Fons aportarà aquest suport exclusivament en forma d’instruments de deute, de capital i híbrids de capital, o una combinació d’ells,  a empreses no financeres, que prèviament ho haguéssin sol·licitat i que estiguin en dificultats de caràcter temporal a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19. 

En cap cas el Fons farà costat financerament a empreses que amb anterioritat a  la crisi de la COVID-19 tinguessin problemes de viabilitat o a aquelles que es considerin  inviables a futur.

Moratòria fins al 31 de desembre de 2021  

L’RDL amplia fins al 31 de desembre de 2021 l’exempció del deure del deutor que es  trobi en estat d’insolvència de sol·licitar la declaració de concurs i la no  admissió a tràmit de les sol·licituds de concurs necessari que presentin els  creditors. S’aclareix també que el termini de dos mesos del qual disposa el deutor  per a sol·licitar la declaració de concurs voluntari ha de computar-se a partir de la data  de finalització del termini de suspensió del citat deure.  

Respecte d’aquests deutors, d’una banda, s’ajorna el deure de sol·licitar l’obertura  de la fase de liquidació quan, durant la vigència del conveni, el deutor conegui  la impossibilitat de complir els pagaments compromesos i les obligacions contretes amb  posterioritat a l’aprovació d’aquell, sempre que el deutor presenti una proposta  de modificació del conveni i aquesta s’admeti a tràmit dins d’un determinat termini.