Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Possibles efectes per la falta de publicació en el BOE de la Sentència del Tribunal Constitucional sobre la reforma de la forma de càlcul de la plusvàlua municipal.

Com és de general coneixement, la Sentència de data 26 d’octubre de 2021 del Tribunal Constitucional va declarar la inconstitucionalitat i nul·litat dels articles de la Llei d’Hisendes Locals destinats a regular la forma de càlcul del IIVTNU (conegut com a plusvàlua municipal), deixant un buit normatiu que impedeix a l’Administració local la liquidació, comprovació, recaptació i revisió d’aquest tribut i, per tant, la seva exigibilitat.

Per a donar resposta al mandat del Tribunal Constitucional, en data 8 de novembre el Govern va aprovar l’RD Llei 26/2021, disposició normativa que ha entrat en vigor el següent dia 10, sense que la disposició normativa prevegi l’aplicació de la norma amb efectes retroactius, això és, a fets ocorreguts amb anterioritat a la seva entrada en vigor.

Amb la declaració d’inconstitucionalitat i la nul·litat dels articles que regulaven la determinació de la base imposable del tribut, s’ha produït un buit normatiu que s’estén des de la data de la Sentència de l’Alt Tribunal fins a l’entrada en vigor del RD Llei, termini durant el qual, per a molts operadors jurídics, els fets imposables ocorreguts en aquest espai temporal no poden ser objecte de liquidació. Això és així puix que s’afirma que no és possible determinar la quota tributària mitjançant l’aplicació d’uns preceptes declarats nuls a conseqüència de la seva inconstitucionalitat, ni tampoc és possible l’aplicació de la modificació normativa aprovada pel RD Llei a fets ocorreguts amb anterioritat a la seva entrada en vigor, ja que aquesta disposició no va preveure la possible retroactivitat de la norma.

Dit l’anterior i tenint en compte l’enorme repercussió mediàtica provocada, sorprèn que fins i tot avui, 11 de novembre, persisteixi la falta de publicació de la Sentència en el BOE. Segurament la raó d’aquesta falta de publicitat obeeix al procediment que s’hagi de seguir per a l’efectiva publicació de les sentències, i que el procediment es trobi sotmès al compliment d’un ordre cronològic de dates.

No obstant això, aquesta falta de publicació pot tenir una extraordinària repercussió a nivell tributari, puix que com ja ha apuntat algun ajuntament, lògicament pensant en la defensa dels seus interessos econòmics i protecció del seu pressupost, conformement a el que es disposa en la Constitució, article 164, i la Llei orgànica del Tribunal Constitucional, en el seu article 38, les sentències tindran el valor de cosa jutjada i vincularan a tots els Poders Públics i produiran efectes generals des de la data de la seva publicació en el BOE, publicació que com diem encara no s’ha produït.

No és aventurat afirmar que aquesta situació pot ser causa de futures controvèrsies entre els ajuntaments que pretenguin liquidar i cobrar l’impost i els ciutadans que aspirin a la no tributació per fets imposables ocorreguts durant el citat període.